WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Gdańska)
Książka
Tytuł książki
Powietrze Atmosferyczne : Jakość - Zagrożenie - Ochrona
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7493-942-3
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Publikacja
Główny język publikacji
POL
Tytuł rozdziału
WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK INTSTRUMENTALNYCH I SENSORYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERANACH PRZYLEGŁYCH DO RAFINERII GRUPY LOTOS S.A. W GDAŃSKU
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
74-83
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
GCXGC-TOFMS
OLFAKTOMETRIA TERENOWA
RAFINERIA
ZAPACH
Streszczenia
Język
Treść
Dynamiczne postępujący rozwój gospodarczy i ekonomiczny wielu krajów przyczynia się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Większość z nich wpływa negatywnie na zdrowie i życie człowieka, oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługują gazy złowonne określane także mianem odorów. Zdecydowaną większość emiterów, których funkcjonowanie wiąże się z uwalnianiem do otoczenia wielu szkodliwych związków chemicznych, stanowią obiekty gospodarki komunalnej (składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków) oraz różnego rodzaju zakłady przemysłowe, do których należą m.in. browary , gorzelnie, zakłady mięsne, fermy trzody chlewnej. Obiekty te najczęściej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych skupisk ludności, takich jak osiedla mieszkalne, toteż problem uciążliwości zapachowej jest szczególnie ważnym aspektem środowiskowym i społecznym [9,12]. W celu opracowania skutecznych metod ograniczających poziom emisji zanieczyszczeń konieczne jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami analitycznymi, umożliwiającymi ich identyfikację i ilościowe oznaczanie. Wśród powszechnie stosowanych rozwiązań, ważną rolę odgrywa technika chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Rozwiązanie to pozwala na kompleksowe scharakteryzowanie większości związków chemicznych obecnych w powietrzu. Określenie indywidualnych wrażeń sensorycznych możliwe jest dzięki wykorzystaniu olfaktometrów terenowych. Oba te rozwiązania zostały wykorzystane podczas badań prowadzonych na terenach przyległych do Rafinerii Grupy Lotos S.A. w Gdańsku, celem wstępnego określenia stopnia uciążliwości zapachowej tych terenów.
Inne
System-identifier
136991