Innovation in study of physical and technical measurements. Czech-Polish cooperationof universities
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
ISSN
1640-9019
EISSN
2084-4506
Wydawca
De Gruyter ; Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej (Opole) = Society of Ecological Chemisty and Engineering
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
37-45
Numer tomu
19
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 6
Słowa kluczowe
pl
pomiary fizyko-techniczne; innowacja; edukacja chemiczna; współpraca transgraniczna
en
physico-technical measurements; innovation; chemical education; cross-border cooperation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Na Wydziale Nauk (Uniwersytet w Hradec Králové) opracowano innowacyjny program nauczania chemii dla studiów o specjalizacji Pomiary Fizyko-Techniczne i Technologie Komputerowe. Celem wprowadzonych innowacji w nauczaniu chemii było przede wszystkim zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy i zwiększenie możliwości ich zatrudnienia. Wprowadzona innowacja umożliwia absolwentom ubieganie się o stanowiska ekspertów pomiarów fizycznych i zastosowań informatyki, jednocześnie poszerzają oni swoje kompetencje w zakresie obsługi oprzyrządowania fizykochemicznego w ekologii przemysłu. Ponieważ Wydział nie jest jeszcze wyposażony w drogie urządzenia do spektrometrii atomowej, podjęto współpracę transgraniczną z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. W zakresie nauczania o niekonwencjonalnych źródłach energii rozpoczęto współpracę transgraniczną z Zakładem Sterowania i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Częstochowskiej. Stworzono dobrze rozwinięty system współpracy z firmami, wykorzystującymi najnowsze technologie ochrony środowiska. W systemie wymiany polscy studenci odbywali praktyki w tych przedsiębiorstwach. Celem tej pracy jest opis jednej z innowacji wprowadzonej w obszarze nauczania chemii na studiach licencjackich o specjalizacji w dziedzinie fizyki i technologii komputerowej. Wierzymy, że nowe podejście doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności absolwentów, jak również do rozwoju ich motywacji do nauki oraz lepszego zrozumienia praw regulujących przebieg procesów chemicznych i związków pomiędzy nimi.
Język
en
Treść
In the Faculty of Science (University of Hradec Králové) the innovative program in chemistry for the study specialization Physico-technical Measurements and Computer Technology was developed. The innovation of chemistry filed study has been focused especially on increase in competitiveness and in graduates employment. Design of innovation enables graduates applying for the position of experts in physical measurements and informatics and at the same time they expand their competence in the service of the physico-chemical instrumentation in industrial ecology. Because Faculty of Science is not equipped yet in expensive instrumentation for nuclear spectrometry, cross-border cooperation with the Faculty of Natural and Technical Sciences (University of Opole) has been started. In the area of teaching about non-traditional energy sources the cross-border cooperation with the Department of Automation and Renewable Energy Sources, Faculty of Electrical Engineering (Czestochowa University of Technology) has been initiated. Well-developed system of cooperation with companies, which are equipped with the latest technology of environmental protection, was created. In the exchange system Polish students attended for practicing in these companies. The aim of the contribution is to describe one of the means of innovation of chemistry field study in the frame of bachelor study specialization oriented in physics and computer technology. We believe that the new approach will lead to increase in graduate competitiveness as well as to development of their motivation to study and better understanding of regulation principles of chemical processes and patterns.
Inne
System-identifier
UO9063a4bb86f340839b7ede846d72c4c7