Wpływ różnej nanotopografii warstw azotowanych na adhezję płytek krwi.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów
ISSN
1429-7248
EISSN
Wydawca
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
119
Strony od-do
27-32
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
nitrided surface layers
roughness
wetability
haemocompatiblity
pl
powierzchowne warstwy azotowane
chropowatość
zwilżalność
hemozgodność
Streszczenia
Język
pl
Treść
Oddziaływanie nanotopografii biomateriałów na biozgodność z krwią jest nadal słabo poznane. Wiadomo, że azotowane warstwy powierzchniowe z zewnętrzną strefą azotku tytanu (TiN) charakte - ryzują się dobrymi właściwościami i biozgodnością zarówno w kontakcie z krwią, jak i kością. Dlatego też modyfikacje właściwości powierzchni dla zastosowań w kardiologii są nadal przedmiotem zainteresowania i były celem naszych badań. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości warstw azotowanych wytwa - rzanych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopie tytanu Ti6Al4V w niskotemperaturowym proce - sie, na potencjale katody i na potencjale plazmy. Uzy - skane warstwy miały różną topografię i chropowatość powierzchni w skali nano. Zewnętrzna strefa warstwy typu TiN+Ti 2 N+αTi(N) wytworzonej na potencjale katody (TiN-K) charakteryzowała się wyższą chro - powatością w porównaniu z warstwą wytworzoną na potencjale plazmy (TiN-P) (Ra = 0,177 μm dla TiN-K vs. Ra = 0,019 μm dla TiN-P). Ponadto przeprowadzo - ne badania zwilżalności wykazały wysoką zwilżalność powierzchni TiN-K (38 o dla TiN-K vs 89 o dla TiN-P). Badania biologiczne składu biofilmu wykazały niższą adsorpcję fibrynogenu oraz adhezję, agregację i ak - tywację płytek krwi na TiN-K w porównaniu do TiN-P. Uzyskane wyniki wskazują, że adhezja płytek krwi, jak i ilość zaadsorbowanego fibrynogenu koreluje z topografią powierzchni warstwy TiN. Zatem poprzez zmianę topografii powierzchni można wpływać na oddziaływania płytek krwi z biomateriałem.
Język
en
Treść
The effect of different topographies of biomaterials at the nanoscale on biocompatibility is still poorly known. It is known that nitrided surface layers with external titanium nitride (TiN) zone exhibit good properties and biocompatibility with blood and bone. However, the surface properties of biomaterials dest - ined for cardiological applications are still a subject of interest for further improvement. Thus, the aim of our investigations was modification of the external zone of the nitrided surface layers produced under glow discharge conditions for cardiological applications. The layers were produced at low temperature using cathode potential and plasma region. These layers exhibited different surface topography and roughness. The external zone of the layer produced on cathode potential (TiN-K) is characterized by higher roughness compared to the layer produced in plasma region (TiN-P) (Ra = 0.177 μm vs. Ra = 0.019 μm) and higher surface wettability (contact angle 38 o vs. 89 o ). Fibri - nogen showed its lower adsorption followed also by lower subsequent platelets adhesion, aggregation and activation on TiN-K compared to TiN-P. These suggest that the amount of adsorbed fibrinogen and platelets adhesion correlate with topographical characteristics of TiN surface. Thus, altering surface topography the platelets-biomaterial interactions can be reduced.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
0000013045