Charakterystyka kliniczna i wyniki wideofluoroskopowej oceny aktu połykania u dzieci z zaburzeniami połykania.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
154-161
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
swallowing disorders
videofluoroscopic swallowing study
children
pl
zaburzenia połykania
wideofluoroskopowa ocena aktu połykania
dzieci
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Introduction. Swallowing disorders are a relevant but often unrecognized and underestimated problem in children. Sometimes they lead to aspiration pneumonia. Aim. The aim of this study was to show the usefulness of the videofluoroscopic swallowing studies’ (VFSS) findings in children with various diseases and symptoms of swallowing disorders based on experiences of the Department of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Disorders in Poland. Material and methods. A total of 36 children were enrolled in this retrospective study. All patients presented swallowing disorders, therefore they were referred to VFSS. Indications for VFSS were defined by a physician and speech-language pathologist. The outcomes were reviewed by a radiologist and speech-language pathologist. Type of feeding, compensation or rehabilitation was recommended by speech-language pathologist. The swallowing problems, VFSS findings and recommendation after examination were analyzed. Results. The reason for VFSS referral was “the safety of swallowing” (17 children) or the assessment the function of swallowing (15 children). For the rest of patients the reason for VFSS was the simultaneous evaluation of the safety and function of swallowing (4 children). 22 children (61%) presented with respiratory symptoms as a cause of swallowing disorders and the necessity for VFSS. Silent aspiration was observed in 15 of patients, aspiration with cough in 2, pharyngeal residue in 6, residue with penetration in 6 of all patients. The VFSS outcomes indicated the necessity to modify oral feeding in 19 children (53%). In 12 patients (33%) oral feeding was discontinued. Rehabilitation without oral feeding was ordered in 13 patient (36%), general swallowing rehabilitation with the oral use of foods in 11 children (30%). Compensation using different food consistency was used in 9 patient (25%), compensation by proper positioning and modified feeding technique was adopted in 16 children (44%). Feeding disorders therapy was ordered in 8 children (22%). Conclusions. This method is helpful for defining and diagnosis the problem with swallowing. VFSS allows to choose a proper therapy and to determine the way of feeding accordingly to different pathophysiologic mechanisms of swallowing disorders in children.
Język
polski
Treść
Wstęp. Zaburzenia połykania są istotnym, ale często niedocenianym i nierozpoznanym problemem u dzieci. Czasem prowadzą do zachłystowego zapalenia płuc. Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie metod terapeutycznych i efektów wideofluoroskopowej oceny aktu połykania (VFSS) u dzieci z różnymi chorobami i objawami zaburzeń połykania leczonych w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania w Polsce. Materiał i metody. Do badania retrospektywnego zakwalifikowano 36 dzieci. Wszyscy pacjenci prezentowali zaburzenia połykania, w związku z czym zostali skierowani na badanie VFSS. Wskazania do VFSS zostały określone przez lekarza i logopedę. Wyniki zostały zweryfikowane przez radiologa i logopedę. Sposoby karmienia, kompensacji lub rehabilitacji zostały zalecone przez logopedę. Przeanalizowano problemy z połykaniem, wyniki VFSS oraz zalecenia po badaniu. Wyniki. Powodem wykonania VFSS było określenie „bezpieczeństwa połykania” (17 dzieci) lub ocena funkcjonalności połykania (15 dzieci). U pozostałych pacjentów powodem VFSS była jednoczesna ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności połykania (4 dzieci). U 22 dzieci (61%) wystąpiły objawy z układu oddechowego wskazujące na konieczność wykonania VFSS. Ciche aspiracje zostały zauważone u 15 pacjentów, aspiracje z kaszlem u 2, zalegania w gardle u 6, zalegania wraz z penetracją u 6 spośród wszystkich pacjentów. Wyniki VFSS wskazały na konieczność zmodyfikowania karmienia doustnego u 19 dzieci (53%). U 12 pacjentów (33%) odstawiono karmienie doustne. Rehabilitacja bez karmienia doustnego została zalecona u 13 pacjentów (36%), ogólna rehabilitacja połykania ze stosowaniem karmienia doustnego u 11 dzieci (30%). Kompensacja z wykorzystaniem różnych konsystencji pokarmu zastała wykorzystana u 9 pacjentów (25%), kompensacja przez pozycjonowanie i zmodyfikowanie techniki karmienia została podjęta u 16 dzieci (44%). Terapię zaburzeń karmienia zalecono u 8 dzieci (22%). Wnioski. Metoda jest przydatna w zakresie identyfikowania i diagnozowania problemu z połykaniem. VFSS pozwala na dokonanie wyboru właściwego leczenia i określenie sposobu karmienia odpowiedniego względem różnych patofizjologicznych mechanizmów zaburzeń połykania u dzieci.
Cechy publikacji
Inne
System-identifier
0000013273