Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Teologiczne
ISSN
2353-7272
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
6
Strony od-do
69-82
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7515
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
gospodarowanie zasobami ludzkimi
polityka personalna
duszpasterstwo
duszpasterz
planowanie duszpasterskie
EN
human resource management
personnel policy
pastoral care
priest
pastoral planning
Streszczenia
Język
PL
Treść
Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest procesem zmierzającym do zapewnienia organizacji kompetentnych pracowników na określonych stanowiskach. W duszpasterstwie oznacza on głównie pomoc w odkryciu powołania duchownego oraz przygotowanie i doskonalenie realizujących posługę pastoralną. Zastosowanie zasad wypracowanych przez nauki o zarządzaniu może przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału duszpasterzy oraz podniesienia efektywności ich działalności. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w duszpasterstwie wiąże się z jego planowaniem. Są to procesy wzajemnie się przenikające i warunkujące. Troska o formację stałą prezbiterów i coraz pełniejsze poznawanie ich celów w ramach posługi powinno być skorelowane z planami duszpasterskimi.
Język
EN
Treść
Human resource management is a process which aims at providing competent employees in certain positions to organizations. In the pastoral care it mainly means the help in discovering the spiritual vocation and the preparation and improvement of those who implement the pastoral ministry. The application of the principles developed by economics can contribute to making the better use of the potential of priests and to improving the efficiency of their actions. Human resource management in the pastoral care is connected with its planning. These are the processes which intermingle and determine one another. The care for the constant formation of presbyters and the more profound recognition of their objectives in the ministry should be correlated with the pastoral planning.
Inne
System-identifier
88140
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych