Budowanie komunii Kościoła dzięki świadectwu miłości w świetle motu proprio „Intima Ecclesiae natura”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Kościół - komunia i dialog : księga pamiątkowa ofiarowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. rocznicę urodzin
Data publikacji
2014
ISBN
9788376609881
Wydawca
Wydawnictwo Jedność
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Budowanie komunii Kościoła dzięki świadectwu miłości w świetle motu proprio „Intima Ecclesiae natura”
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
327-338
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,84
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
caritas
komunia Kościoła
świadectwo miłości
EN
caritas
communion of the Church
witness of love
Streszczenia
Język
EN
Treść
Charity work serves to build the communion of the Church, when the activities of this is visible to the human love - "love nourished by an encounter with Christ" (DCE 34). So charitable organizations can not restrict its activities only to the collection and distribution of material resources, but special care should surround those who are in need, and also serve as teaching in the Christian community. Promulgated by Pope Benedict XVI's Motu Proprio “Intima Ecclesiae natura” requires from clergy and lay Leaders of Church’s charitable ministry achieve three main objectives: a) the need to preserve the catholic character of the service of charity, especially in terms of the objective pursued and the measures; b) appreciation of evangelical witness of love of neighbor; c) sensitivity of employees and volunteers of Church’s charities on the spiritual dimension of the ministry of love. Only the simultaneous performance of these tasks gives a chance to successfully build the communion of the Church.
Język
PL
Treść
Działalność charytatywna służy budowaniu komunii Kościoła wówczas, gdy w działalności tej jest dostrzegalna miłość do człowieka – „miłość, która się karmi spotkaniem z Chrystusem” (DCE 34). Toteż organizacje charytatywne nie mogą ograniczać swojej działalności tylko do zbierania i rozdzielania środków materialnych, ale powinny szczególną troską otaczać osoby będące w potrzebie, a także pełnić funkcję pedagogiczną we wspólnocie chrześcijańskiej. Ogłoszone przez papieża Benedykta XVI motu proprio Intima Ecclesiae natura wymaga od duchownych i świeckich moderatorów kościelnej posługi charytatywnej realizacji trzech zasadniczych zadań: a) troski o zachowanie katolickiego charakteru posługi charytatywnej, szczególnie w zakresie stawianych celów i stosowanych środków; b) dowartościowania ewangelicznego świadectwa miłości bliźniego; c) wyczulenia pracowników etatowych i wolontariuszy kościelnych organizacji charytatywnych na duchowy wymiar posługi miłości. Tylko równoczesna realizacja tych zadań daje szansę na pomyślne budowanie komunii Kościoła.
Inne
System-identifier
77692