Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Rocznik Teologii Katolickiej
ISSN
1644-8855
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
89-100
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,744025
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
homoseksualność
sprawiedliwość płciowa (genderowa)
etyka
ekumenizm
dialogi ekumeniczne
EN
homosexuality
gender justice
ethics
ecumenism
ecumenical dialogues
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article focuses on the anthropological foundations of the issue of homosexuality, which is discussed in contemporary ecumenical theology and is a topic of inter-Church dialogues. It is impossible to arrive at an adequate solution to the existing discrepancies between the ethical teachings of different denominations only at the level of religious ethical (moral) doctrine, i.e. one must reach the anthropological foundations of a given doctrine. It seems that the new language that is used both by particular Christian denominations and by ecumenical groups in reference to homosexuality has its roots in the very awareness that a focus on teaching about morality without gaining insight into its anthropological basis will make it impossible for Christians to take an appropriate approach to this phenomenon and to engage in a dialogue with contemporary Western culture, which is increasingly more often openly rejecting traditional Christian ethics. The article highlights homosexuality’s importance as an issue to the ecumenical movement. Then it presents selected parts of the dialogue about homosexuality. Next, these statements, together with opinions expressed in the contemporary theological debate provide a basis for a typology of anthropological arguments.
Język
PL
Treść
Tekst koncentruje się na antropologicznym fundamencie zagadnienia homoseksualności poruszanego we współczesnej teologii ekumenicznej oraz w dialogach międzykościelnych. Okazuje się, że adekwatne rozwiązanie istniejących między denominacjami rozbieżności w nauczaniu etycznym nie jest możliwe jedynie na poziomie wyznaniowej doktryny etycznej (moralnej), lecz musi sięgać do jej antropologicznych fundamentów. Wydaje się zresztą, że nowy język używany zarówno przez poszczególne denominacje chrześcijańskie, jak też przez gremia ekumeniczne w odniesieniu do zjawiska homoseksualności ma swoje korzenie właśnie w świadomości, iż koncentracja na nauczaniu moralnym bez pogłębienia jego podstawy antropologicznej nie pozwoli chrześcijanom na adekwatne ujęcie tegoż zjawiska oraz na dialog ze współczesną kulturą zachodnią, coraz bardziej otwarcie odrzucającą klasyczne chrześcijańskie zasady etyczne. Artykuł naświetla najpierw znaczenie problemu homoseksualności dla samego ruchu ekumenicznego. W dalszym etapie przedstawia wybrane wypowiedzi dialogowe na temat homoseksualności. Następnie wypowiedzi te wraz z treściami obecnymi we współczesnej debacie teologicznej stają się podstawą do ukazania typologii argumentacji antropologicznej.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
79616