Accuracy of FDG PET/CT in the evaluation of solitary pulmonary lesions — own experience.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Pneumonologia i Alergologia Polska
ISSN
0867-7077
EISSN
2299-8292
Wydawca
VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k. Grupa Via Medica
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
327-9
Numer tomu
82
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
En
solitary pulmonary nodule, lung cancer, PET-CT, fluorodeoxyglucose
Pl
pojedynczy guzek płuca, rak płuca, PET-CT, fluorodeoksyglukoza
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Nagrody
Praca wybitna
Nagroda
I Nagroda za najlepszą pracę oryginalną w okresie międzyzjazdowym 2013-2016 Accuracy of FDG PET/CT in the evaluation of solitary pulmonary lesions — own experience. Pneumonol Alergol Pol 2014; 82: 198−205
przyznana przez organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu w roku 2016
Uzasadnienie: Najlepsza praca oryginalna
Streszczenia
Język
En
Treść
Introduction: In recent years, positron emission tomography (PET) has been increasingly applied in the diagnosis of neoplastic lung diseases. In contrast to conventional imaging studies, PET-CT enables the visualisation of not only the morphology of the suspicious lesion, but also its metabolism. The aim of the present study was to investigate the role of PET-CT in the initial assessment of patients with indeterminate solitary pulmonary lesions. Material and methods: The study was conducted on a group of 82 patients with indeterminate lung nodule diagnosed at the National Institute of Tuberculosis and Lung Diseases in the period from January 2008 to May 2011. CT and PET-CT were performed in all of the patients. Histological or cytological examination of the biopsy specimens obtained from bronchoscopy, mediastinoscopy and intraoperatively were the reference tests. Results: Malignancy was documented in 40 patients (48.8%). Histopathological analysis of all tumours revealed 12 cases of squamous cell carcinoma, 18 cases of adenocarcinoma and 1 case of carcinoid, whereas in 9 patients the diagnosis of “non-small cell cancer not otherwise specified” was made. All lesions except one were of solid character on chest CT. SUVmax values exceeding 2.5 were found in 38 cancer patients (true positives, TP). The mean value of SUVmax was 9.1 (1–26.8). Forty-two lesions were documented as benign (51.2%). SUVmax values equal to or less than 2.5 were found in 37 patients (true negatives, TN). The mean value of SUVmax in this group was 1.9 (0.5–8.6). The diagnostic value of PET-CT SUVmax exceeding 2.5 in the prediction of neoplastic origin of solitary pulmonary lesions was: sensitivity — 95% (95% CI 84–99%), specificity — 88% (95% CI 75–95%) and accuracy — 91.5% (95% CI 83–96%). Positive predictive value (PPV) was 88.4% (95% CI 76–95%), and negative predictive value (NPV) was 94.8% (95% CI 83–99%). False negative results concerned two patients, with final diagnosis of carcinoid and adenocarcinoma; false positive results were obtained in 5 patients with various inflammatory lesions. Conclusions: In the present study, PET-CT appeared to have high sensitivity (95%), but lower specificity (88%) for predicting the malignant character of solitary pulmonary lesions. Overall diagnostic value of PET-CT SUVmax > 2.5 was high — PPV was 88.4%, NPV was 94.8%.In the authors’ opinion, the PET-CT value may increase when clinical data as well as other radiological documentation (with retrospective assessment) are taken into consideration
Język
PL
Treść
Wstęp: W ostatnich latach w diagnostyce raka płuca coraz szersze zastosowanie znajduje pozytonowa tomografia emisyjna (PET). W odróżnieniu od klasycznych metod obrazowania PET-CT daje możliwość uwidocznienia nie tylko morfologii, ale także metabolizmu podejrzanego ogniska. Celem pracy była ocena przydatności metody PET-CT w ocenie charakteru zmiany ogniskowej w płucu. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 82 pacjentów diagnozowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc pod kątem oceny charakteru zmiany ogniskowej w płucu w okresie od stycznia 2008 roku do maja 2011 roku. U wszystkich chorych wykonywano badania CT i PET-CT. Testem referencyjnym było badanie histologiczne lub cytologiczne materiału uzyskanego z bronchoskopii, mediastinoskopii oraz śródoperacyjnie. Wyniki: Obecność raka płuca potwierdzono u 40 pacjentów (48,8%). Wśród zmian złośliwych 12 miało charakter raka płaskonabłonkowego, 18 odpowiadało gruczolakorakowi, jedna zmiana okazała się rakowiakiem, a 9 z nich miało charakter raka niedrobnokomórkowego bez określenia podtypu. Wszystkie guzki, poza jednym miały charakter lity. U 38 chorych w tej grupie wartości SUVmax przekraczały 2,5 (wyniki prawdziwie pozytywne). Średnia wartość SUVmax wynosiła 9,1 (1–26,8). Zmiany łagodne potwierdzono u 42 pacjentów (51,2%). U 37 chorych SUVmax był niższy lub równy 2,5. Średnia spośród podanych wartości SUVmax dla zmian łagodnych wynosiła 1,9 (0,5–8,6). Wartość diagnostyczna SUVmax powyżej 2,5 w PET-CT dla oceny nowotworowego charakteru zmiany ogniskowej w badanej grupie chorych była następująca: czułość testu — 95% (95% CI 84–99%), swoistość — 88%, (95% CI 75–95%), dokładność — 91,5% (95% CI 83–96%). Wartość predykcyjna wyniku dodatniego (PPV) wynosiła 88,4% (95% CI 76–95%), wartość predykcyjna wyniku ujemnego (NPV) — 94,8% (95% CI 83–99%). U dwóch chorych z ostatecznym rozpoznaniem: rakowiaka oraz gruczolakoraka wykazano fałszywie ujemny wynik badania PET-CT ( SUVmax < 2,5). U pięciu chorych z guzkami o etiologii zapalnej stwierdzono fałszywie dodatni wynik PET-CT. Wnioski: W badanym materiale stwierdzono wysoką czułość (95%) i nieco niższą swoistość (88%) badania PET-CT w prognozowaniu nowotworowego charakteru pojedynczych zmian ogniskowych w płucu. Ogólna wartość diagnostyczna PET-CT w różnicowaniu zmian ogniskowych w płucach była wysoka: wartość predykcyjna wyniku dodatniego (PPV) wynosiła 88,4%, wartość predykcyjna wyniku ujemnego (NPV) — 94,8%. W opinii autorów, szczególnie istotne jest, aby przy analizie badania PET-CT brać pod uwagę w ocenie zmiany również dane kliniczne i wyniki różnych badań obrazowych (wraz z ich oceną retrospektywną).
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
592352
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych