Analiza częstości występowania objawów depresyjnych wsród studentów Wydziału Fizjoterapii Akdemii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kontekście planów zawodowych=Analysis of the prevalence of depressive symptoms among students of the Faculty of Physiotherapy, University School of Physical Education in Wroclaw in the context of carreer plans
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fizjoterapia
ISSN
1230-8323
EISSN
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
10-22
Numer tomu
22
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
depresja
zaburzenia nastroju
studenci
en
depression
mood disorders
university students
Streszczenia
Język
pl
Treść
Cel pracy: Celem pracy była ocena samopoczucia i nastroju studentów ostatniego roku studiów magisterskich Wy- działu Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz identyfi kacja czynników towarzyszących zaburzeniom nastroju w badanej grupie. Materiał i metody: W badaniu uczestniczyło 153 studentów V roku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i zaocznych. Były to osoby w wieku 22–39 lat. W celu oceny nastroju i czynników z nim związanych wykorzystano Inwentarz Depresji Becka (BDI) oraz ankietę dotyczącą między innymi zadowolenia z wybranego kierunku studiów oraz czynników socjoekonomicznych. Wyniki: U większości badanych osób (71%) nastrój nie wykazywał zaburzeń. Poważne objawy depresji stwierdzono u 8% osób z badanej grupy. Przypadków obniżonego nastroju lub nasilonych objawów depresji było więcej w grupie kobiet. Wnioski: Zaburzenia nastroju wśród młodzieży akademickiej należą do zjawisk coraz bardziej powszechnych. Konieczne są działania o charakte- rze prewencyjnym oraz interwencyjnym. Czynniki mające związek z nasileniem objawów depresji to: płeć żeńska, zła sytuacja fi nansowa i niepodejmowanie pracy zarobkowej w trakcie studiów. Posiadanie bliskiej osoby, z którą można porozmawiać o swoich problemach, oraz regularne podejmowanie aktywności fi zycznej stanowią czynniki protekcyj- ne w rozwoju zaburzeń nastroju.
Język
en
Treść
The aim of the study: The aim of this study was to assess the general feeling and mood of fi nal-year students of the Faculty of Physiotherapy at University School of Physical Education in Wrocław and to identify the factors that accompany mood disorders in the group covered by the study. Material and methods: The study included 153 full- time and part-time students of the fi fth year. The subjects were aged 22 to 39 years of age. In order to assess mood and associated factors the authors used Beck Depression Inventory (BDI) and a questionnaire concerning, among others, satisfaction with the chosen fi eld of study and socioeconomic factors. Results: The majority of respondents (71%) showed no mood disorders. Serious symptoms of depression were observed in 8% of the sample. Cases of depressed mood or severe symptoms of depression were more common in women. Conclusions: The problem of mood disorders among university students is an increasingly common phenomenon. Some preventive and interven- tional actions are required. The factors related with aggravation of depressive symptoms include: female sex, poor fi nancial situation and no paid job during studies. Protective factors for development of mood disorders include having a close relative or friend with whom one can talk about their problems and regular physical activity.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o kulturze fizycznej
Medicine
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:752506
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych