Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Wieś i Rolnictwo
ISSN
0137-1673
EISSN
Wydawca
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2 (159)
Strony od-do
43-54
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
drobne gospodarstwa rolne
wspólna polityka rolna
polskie rolnictwo
aksjologia polityki rolnej
prakseologia polityki
EN
small farms
Common Agricultural Policy
the Polish agriculture
agricultural policy axiology
phraseology policy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Zjawisko występowania drobnych, niskotowarowych gospodarstw rolnych ma w Unii Europejskiej charakter masowy. Większość tych gospodarstw znajduje się w nowych krajach członkowskich (zwłaszcza w Rumunii i Polsce), przyjętych do Unii w 2004 i 2007 roku, ale takie gospodarstwa występują też licznie we Włoszech, Grecji czy Portugalii. Rozwiązanie problemu drobnych gospodarstw jest trudnym zadaniem, z którym nie radzi sobie wiele krajów, w tym Polska. Dotychczasowe działania UE polegały na wspieraniu takich gospodarstw za pomocą instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR), ale skuteczność i efektywność tych działań są małe. W artykule dokonano analizy zarówno aksjologicznych przesłanek polityki wobec drobnych gospodarstw, jak i rozwiązań praktycznych w tym zakresie. W konkluzji sformułowano wniosek o potrzebie stworzenia kompleksowej i innowacyjnej polityki wobec drobnych gospodarstw w skali krajowej, w dużym stopniu niezależnej od WPR.
Język
EN
Treść
There is a mass phenomenon of small, semi-subsistence farms in the European Union. Most of these farms are located in the new member states joining the EU in 2004 and in 2007 (notably in Romania and Poland), additionally there are also many such farms in Italy, Greece and Portugal. Solving the problem of small farms is a difficult task without an evident solution in many states, including Poland. Current EU intervention supports small farms using the instruments of the Common Agricultural Policy (CAP), and also addresses a group of households, but the efficiency and effectiveness of these activities is low. This article analyses both axiological premises policy of small farms, as well as practical solutions for this problem. It concludes that there is a need for a comprehensive and innovative policy for small farmers on a national scale, this, to a large extent independent of the CAP.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-56988607810641ecf918f3d2