The effect of the Feldenkrais method on body posture: a case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Complementary and Alternative Medicine in Science
ISSN
2353-3420
EISSN
2353-5849
Wydawca
Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
43-52
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
Feldenkreis method
self awareness through the movement
physical activity
body posture
pl
metoda Feldenkraisa
świadomość poprzez ruch
aktywność fizyczna
postawa ciała
Streszczenia
Język
en
Treść
Background. Feldenkrais method is an educational method of body self awareness which develops its potential through the movement experience. This method allows, i.a. an observation of typical movement patterns, their conscious analysis and correction through the discovery of new mobility patterns. The aim of the study was to assess posture of two people involved in group sessions with the Feldenkrais method employed. Material and methods. The study involved a woman at the age of 37 years and a man at the age of 42 years. The patients participated in 15-hour group sessions with the Feldenkrais method employed. For the study there were used an apparatus for a computer-based body posture examination MORA 4G and a computer based foot examination CQ ST3D. Also, the photographic material of body posture was assessed. Results. The comparative studies of the patients’ body postures showed: in case of the woman, a slight reduction of postural asymmetry in the shoulder blades and a slight reduction of muscular prominence on the right side of the spine; in case of the man, a slight reduction of postural asymmetry in the shoulders and the shoulder blades level. In the computer based foot examination no significant difference in both cases was shown. The photographic comparative evaluation of the images showed significant changes in both cases in terms of their height, the arms position, the line of the spinous process of a vertebra. Conclusions. The results of the study suggest that the body re education sessions using the Feldenkrais method can complement the previously used ones while introducing to the patients an element of the body awareness oriented towards correction or compensation of faulty posture. However, it seems necessary to continue the observations on the specific role of these methods in the improvement of body posture in a longer period of time and on a larger group of people.
Język
pl
Treść
Wstęp. Metoda Feldenkraisa jest edukacyjną metodą z obszaru świadomości ciała, rozwijającą jego potencjał poprzez doświadczanie ruchu. Metoda ta umożliwia m.in. obserwację typowych wzorców ruchowych, ich świadome analizowanie oraz korygowanie poprzez odkrywanie nowych możliwości poruszania się. Celem pracy była ocena postawy ciała u dwóch osób uczestniczących w zajęciach grupowych prowadzonych metodą Feldenkraisa. Materiał i metody. W eksperymencie uczestniczyli: kobieta w wieku 37 lat oraz mężczyzna w wieku 42 lat. Osoby badane były uczestnikami 15 godzinnych zajęć grupowych prowadzonych metodą Feldenkraisa. Do badania postawy ciała zastosowano aparat MORA 4Generacji oraz komputerowe badanie stóp aparaturą CQ-ST3D. Dokonano także oceny materiału fotograficznego postawy ciała badanych. Wyniki. Badania porównawcze postawy ciała u osób uczestniczących w eksperymencie wykazały: u kobiety - nieznaczne zmniejszenie asymetrii łopatek oraz nieznaczne zmniejszenie wału mięśniowego po prawej stronie kręgosłupa, u mężczyzny - nieznaczne zmniejszenie asymetrii na poziomie barków i łopatek. W badaniach porównawczych stóp nie wykazano istotnych zmian u obu badanych. Fotograficzna, porównawcza ocena zdjęć wskazuje na istotne zmiany, u obu badanych, w zakresie ich wzrostu, ustawienia ramion, przebiegu linii wyrostków kolczastych. Wnioski. Wyniki analiz sugerują, że zajęcia reedukacji ciała metodą Feldenkraisa, wnosząc element świadomości ciała do postępowania ukierunkowanego na korekcję lub kompensację wad postawy, mogą uzupełniać dotychczas stosowane w tym zakresie metody. Konieczne wydaje się jednak dalsze prowadzenie obserwacji nad szczególną rolą tego rodzaju metod w kształtowaniu postawy ciała w obserwacjach długofalowych i na większej grupie osób.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:667381