Ocena wiedzy osób starszych na temat udaru mózgu w aspekcie zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Sportu (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Gerontologia Współczesna
ISSN
2391-4653
EISSN
Wydawca
INDYGO Zahir Media
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
29-36
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
udar mózgu
Uniwersytet Trzeciego Wieku
profilaktyka zdrowotna
en
stroke
University of the Third Age
health prevention
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była ocena wiedzy osób starszych na temat udaru mózgu z uwzględnieniem uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW). Do badań zakwalifikowano 80 osób – kobiet i mężczyzn. Do grupy A przydzielono 40 osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast do grupy B – 40 osób nieaktywnych w tego typu zajęciach. Badanie wiedzy osób starszych na temat udaru mó- zgu przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego na podstawie autorskiej ankiety badawczej. Pomię- dzy grupą uczestników UTW i osób nieuczestniczących w tego typu zajęciach występują różnice w zakresie wiedzy na temat udaru mózgu. Zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie wpływają jednak znacząco na poziom wiedzy o udarach mózgu wśród jego uczestników. Społeczeństwo powyżej 60. roku życia wykazuje niski poziom wiedzy na temat udaru mózgu.
Język
en
Treść
The aim of this study was to assess the knowledge of the elderly on the stroke with regard to participation in the activities of the University of the Third Age (UTA). The study enrolled 80 people - men and women. To Group A was assigned 40 people attending classes at the University of the Third Age, while to Group B was assigned 40 inactive people in this type of activities. The survey of knowledge of older people on the stroke performed by diagnostic survey using proprietary survey research. Between a group of participants of the Third Age and the people participating in this kind of activities there are differences in the understanding of stroke. Classes at the University of the Third Age, however, does not affect significantly the level of knowledge of stroke among participants. Society over 60 years of age exhibits a low level of knowledge about stroke.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:728257