Charakterystyka nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65598-21-9
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Charakterystyka nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
29-43
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.83
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
austenitic steels
energy
continuously creep
strength properties
steam parameters
pl
stale austenityczne
energetyka
stale żarowytrzymałe
własności wytrzymałościowe
parametry pary
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study was to analyze the chemical composition, microstructure, properties and application of new austenitic steel creep on the basis of exemplary species of these steels. The work on the basis of own research and review of the literature shows the characteristics of the new heat-resistant austenitic steel. The analysis was conducted based on selected austenitic steels, heat resistant, that is: T / P 347HFG, Super304H and steel HR3C. Carried characterization included the analysis of chemical composition, heat treatment, microstructure and mechanical properties of the steels in terms of their use in power plants thermal block. Analysis of the microstructure of steels tested includes micrographs taken with an optical microscope and a scanning electron microscope. Analysis of the results of the study was to consider the properties of new heat-resistant austenitic stainless steel in terms of their use in the energy industry.
Język
pl
Treść
Celem pracy była analiza składu chemicznego, mikrostruktury, właściwości oraz zastosowania nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych na podstawie przykładowych gatunków tych stali. W pracy na podstawie badań własnych oraz przeglądu literatury przedstawiono charakterystykę nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych. Analizę tę przeprowadzono na przykładzie wybranych stali austenitycznych żarowytrzymałych, to jest: T/P 347HFG, Super304H oraz stali HR3C. Przeprowadzona charakterystyka obejmowała analizę składu chemicznego, obróbkę cieplną, mikrostrukturę oraz właściwości mechanicznych tych stali w aspekcie ich zastosowania w instalacjach energetycznych bloku cieplnego. Analiza mikrostruktury badanych stali obejmuje mikrofotografie wykonane przy użyciu mikroskopu optycznego oraz elektronowego mikroskopu skaningowego. Analiza wyników z przeprowadzonych badań miała na celu rozpatrzenie właściwości nowych stali austenitycznych żarowytrzymałych pod względem ich zastosowania w przemyśle energetycznym.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
53276