Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
INSTAL
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
9
Strony od-do
65-68
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie problemów, które pojawiły się na etapie opracowania koncepcji projektowej dotyczącej budowy wodociągu grupowego w wybranej gminie. Na jej terenie funkcjonuje obecnie 6 oddzielnych systemów wodociągowych obsługujących kilkanaście małych wsi i jedno dziesięciotysięczne miasto. Zarząd gminy rozważa koncepcję połączenia wszystkich systemów w jeden. Autorzy artykułu opracowali i wstępnie skalibrowali zbiorczy model numeryczny funkcjonujących wodociągów. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazali wady i zalety powyższego rozwiązania. Przeprowadzone analizy wykazały istnienie szerszej klasy problemów związanych z tego typu inwestycjami, szczególnie obejmujących współpracę pompowni, spełnienie wymagań ppoż., wysokości ciśnienia i prędkości przepływu.
Język
EN
Treść
The goal of this paper is to present problems experienced during the elaborating on a conceptual project of a grouped water supply system in a selected commune. Currently, in this commune exist 6 individual water supply systems delivering water to several small villages and to a city of 10 thousand inhabitants. the Commune Board considers a conception of combining all systems into a group one. Authors of this paper developed and preliminary calibrated a numerical collective model of functioning water supply networks. Basing on pursued analyses, authors pointed advantages and drawbacks of a considered solution. Performed case analyses showed an existence of more extensive problrm's class connected with such investments, especially concerning cooperation of pump stations, fulfilment of fire protection requirements, pressure head and water velocity.
Inne
System-identifier
14902