WALIDACJA METODY OCENY ROLI ŚREDNIOWIECZNYCH FORTYFIKACJI W ASPEKCIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU = VALIDATION OF THE METHOD OF ASSESSMENT OF THE ROLE OF MEDIEVAL FORTIFICATIONS IN THE ASPECT OF PROTECTION AND SHAPING OF THE LANDSCAPE
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Topiarius Studia Krajobrazowe Wydanie monograficzne
ISSN
2449-9595
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rzeszowski
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
34-53
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,0
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
średniowiecze
fortyfikacje
kształtowanie krajobrazu
miasto
angielski
Middle Ages
fortifications
shaping of the landscape
city
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIX Forum Architektury Krajobrazu
Początek konferencji
2016-06-09
Koniec konferencji
2016-06-11
Lokalizacja konferencji
Rzeszów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Zagadnienie ochrony i kształtowania krajobrazu wymaga z jednej strony wnikliwej analizy stanu istniejącego, traktowanego jako wypadkową dotychczasowych działań lub zaniechań, a z drugiej strony oceny możliwości wpływu na jego utrzymanie, poprawę i zmianę. W tym złożonym procesie szczególną rolę odgrywają obiekty historyczne, których istnienie stanowiło asumpt do powstania osad i miast, a tym samym wiązało się z wymiernym, stopniowym kształtowaniem bliższego i dalszego otoczenia. W artykule podjęto próbę określenia możliwości ochrony i kształtowania krajobrazu w oparciu o średniowieczne fortyfikacje miast Dolnego Śląska. W tym celu opracowano schemat metodologiczny badań, który bazuje na interdyscyplinarnej analizie stanu zachowania obiektów obronnych i oceny ich wpływu na krajobraz. Opracowana Karta Obiektu odnosi się do szczegółowej inwentaryzacji średniowiecznych fortyfikacji miejskich, w tym przestrzeni wydzielonej przez te założenia.
Język
angielski
Treść
The issue of protection and landscaping on the one hand requires a complex analysis of the existing state, seen as the result of previous actions, or inactions, and on the other hand, it assesses the potential impact on its maintenance, improvement and change. In this complex process, the main role plays the historical buildings, which existence was a reason to the formation of the settlements and cities, and thus associated with the rational, gradual shaping of closer and distal environment. In this article has been made and attempt to the identification the possibilities of protection and shaping the landscape based on the medieval fortifications in the cities in Lower Silesia. The aim of this work was a scheme of methodological research, which bases on an interdisciplinary analysis of the state of preservation of fortified objects and the assessment of its influence on the landscape. The Object Card refers to a detailed inventory of medieval city fortifications, including a divided by these objects area.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-58bfc995d5de66a3f9c2115b