Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
Data publikacji
2014
ISBN
9788393475834
Wydawca
Insytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
220-208
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,75
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Streszczenia
Język
PL
Treść
Kanalizacja małośrednicowa nazywana także kanalizacją odciążoną jest rzadko stosowana w warunkach polskich, zatem doświadczenia w jej eksploatacji są niewielkie. W kanalizacji tej, wstępne oczyszczanie ścieków i zatrzymanie części stałych następuje w przydomowych osadnikach gnilnych, tak więc dalszy transport ścieków może odbywać się mniejszymi średnicami przy wykorzystaniu różnicy rzędnych pomiędzy początkowym a końcowym wlotem do kanału dla danego odcinka systemu. W pojedynczych przypadkach stosuje się domowe pompownie usytuowane za zbiornikami gnilnymi. W artykule przedstawiono analizę hydraulicznych warunków pracy istniejącej kanalizacji małośrednicowej, zaprojektowanej dla gminy liczącej około 8000 mieszkańców. Ze względu na dużą liczbę przewodów pracujących pod ciśnieniem, w obliczeniach wykorzystano program komputerowy Epanet 2.0. Obliczenia wykazały szereg nieprawidłowości występujących zarówno w projekcie, jak i w czasie eksploatacji sieci.
Język
EN
Treść
Small diameter gravity sewer also called unloaded sewer is rarely used in Polish conditions, therefore experience in its operation is small. In this system, pre-treatment of wastewater and solids retention occurs in sewage septic tanks, so the wastewater can be transported with smaller diameters using the difference of elevations between the initial and final inlet to the channel for the section of the system. In individual cases, a domestic pumping stations are used, which are located behind septic tanks. The article presents an analysis of the hydraulic operating conditions of the existing small diameter sewer system, designed for the municipality with around 8,000 inhabitants. Due to the large number of pipes, operating under pressure, the calculation were conducted by means of a computer program EPANET 2.0. Calculations showed a number of abnormalities occurring both in the project, as well as during operation of the system.
Inne
System-identifier
8593