Activity and functional diversity of microbial communities in long-term hydrocarbon and heavy metal contaminated soils
PBN-AR
Instytucja
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Archives of Environmental Protection
ISSN
2083-4772
EISSN
2083-4810
Wydawca
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Polska Akademia Nauk
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
3-11
Numer tomu
42
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,60
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
polycyclic aromatic hydrocarbons; heavy metals; microbial activity;functional divercity; Community Level Physiological Profiles
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The impacts of long-term polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metal pollution on soil microbial communities functioning were studied in soils taken from an old coke plant. The concentrations of PAHs in the tested soils ranged from 171 to 2137 mg kg-1. From the group of tested heavy metals, concentrations of lead were found to be the highest, ranging from 57 to 3478 mg kg-1, while zinc concentrations varied from 247 to 704 mg kg-1 and nickel from 10 to 666 mg kg-1. High dehydrogenase, acid and alkaline phosphatase activities were observed in the most contaminated soil. This may indicate bacterial adaptation to long-term heavy metal and hydrocarbon contamination. However, the Community Level Physiological Profiles (CLPPs) analysis showed that the microbial functional diversity was reduced and influenced to a higher extent by some metals (Pb, Ni), moisture and conductivity than by PAHs.
Język
pl
Treść
Celem pracy by ł o zbadanie wp ł ywu wieloletniego ska ż enia gleb metalami ci ęż kimi oraz wielo- pier ś cieniowymi w ę glowodorami aromatycznymi (WWA) na funkcjonowanie zespo ł ów mikroorganizmów. Do bada ń pobrano gleby z terenu koksowni, gdzie produkcja koksu trwa od 1884 roku. St ęż enia WWA w badanych glebach waha ł y si ę w przedziale od 171 do 2137 mg kg -1 . W ś ród badanych metali zawarto ść o ł owiu wynosi ł a od 57 do 3478 mg kg -1 , niklu od 10 do 666 mg kg -1 , a st ęż enie cynku od 247 do 704 mg kg -1. W najsilniej ska ż onej glebie zaobserwowano wysok ą aktywno ść dehydrogenazy, fosfatazy kwa ś nej i zasadowej. Wyniki takie mog ą wskazywa ć na adaptacj ę zespo ł ów mikroorganizmów do d ł ugoletniego zanieczyszczenia metalami i WWA. Jednocze ś nie analiza pro fi li fi zjologicznych zespo ł ów mikroorganizmów (CLPPs) wykaza ł a obni ż enie indeksu bioró ż norodno ś ci funkcjonalnej. Zaobserwowano równie ż , ż e obecno ść metali (Pb, Ni) oraz parametry glebowe takie jak wilgotno ś ci i przewodno ś ci wywiera ł y istotniejszy wp ł yw na bioró ż norodno ść metaboliczn ą ni ż WWA.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:795761
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych