Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
ISSN
1899-0665
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
51-60
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Zgodnie z wymaganiami normowymi, obiekty budowlane powinny być projektowane z uwzględnieniem ich zabezpieczenia przed skutkami obciążeń wyjątkowych, takich jak np. wybuch gazu czy uderzenie samochodem. Istniejące przepisy są w dużej mierze niejednoznaczne i dość enigmatyczne, brak jest również opracowań literaturowych szerzej opisujących to zagadnienie. W artykule przedstawiono podstawowe zasady projektowania budynków żelbetowych z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 1991-1-7:2008. Zaprezentowano wyniki obliczeń i ich analizę dla przykładowego stropu płaskiego, którego konstrukcja spełnia wymogi zabezpieczenia przed wystąpieniem zjawiska katastrofy postępującej.
Język
EN
Treść
In accordance with the requirements of construction standards, building structures should be designed taking into account their protection against accidental actions, such as gas explosions or car accidents. The current standards are largely inconclusive and quite enigmatic, there is also a deficiency in literature studies describing the issue. The article presents the basic procedures of design of the reinforced concrete buildings, including the requirements of the PN-EN 1991-1- 7:2008 and the results of the calculations and analysis for a sample flat slab, whose structure meets the requirements of protection against the phenomenon of progressive collapse.
Inne
System-identifier
6518