Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
LOGISTYKA
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
6220-6224
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule opisano wyniki podstawowych analiz statystycznych, związanych z jednostkowymi kosztami napraw samochodów należących do lubelskiego oddziału centrum logistycznego Poczty Polskiej, przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych zebranych w okresie trzech kolejnych lat (2008-2010). Przeprowadzone analizy pozwoliły na określenie wartości parametrów opracowywanego modelu efektywności eksploatacji samochodów rozważanego systemu transportowego. Stwierdzono, że w badanym systemie transportowym obserwuje się statystycznie istotne różnice pomiędzy wartościami średnich arytmetycznych jednostkowych kosztów napraw samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Najmniejszymi jednostkowymi kosztami napraw charakteryzują się samochody ciężarowe o dużej pojemności przestrzeni ładunkowej, zaś największe — samochody osobowe. Przeciętne wartości jednostkowych kosztów napraw samochodów ciężarowych wynosiły od 4 do 7 PLN/100 km, natomiast przeciętne wartości tych kosztów w grupie samochodów osobowych wynosiły od 9 do 22 PLN/100 km.
Język
EN
Treść
This paper presents of basic statistical analyses were performed for actual data associated with unit material costs of repairs of vehicles operated by the Polish Mail branch in Lublin in the period of three consecutive years (2008-2010). Conducted analyses allowed to determine the parameter values of prepared model of vehicles operating efficiency for considered transport system. It was stated that in the light of statistics there exist differences between the values of arithmetic means of unit repair costs for cars, delivery vans and lorries that belong to transport system of the Polish Mail branch in Lublin. It can be concluded that the lowest unit repair costs were incurred by lorries with large cargo capacity (47 PLN/
Inne
System-identifier
9907