Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU
ISSN
1230-7661
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
43-47
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do oceny zdolności środka adhezyjnego do zwilżania powierzchni materiału o określonych właściwościach energetycznych warstwy wierzchniej. Prezentowane w pracy krzywe zwilżania wyznaczono na podstawie przeprowadzonych pomiarów kąta zwilżania dla poliamidu PA6 oraz stali 0H18N9T poddanych wybranym sposobom przygotowania powierzchni. Wartości składowych swobodnej energii powierzchniowej wyznaczono metodą Owensa-Wendta. Problem zwilżania powierzchni wiąże się ściśle ze zjawiskami adhezji, a szczególnie adhezją mechaniczną. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, że analiza krzywych zwilżania może w istotny sposób przyczynić się do optymalnego doboru kleju, jak również do takiego rozwinięcia energetycznego warstwy wierzchniej, które będzie sprzyjało zjawiskom adhezyjnym.
Język
EN
Treść
The article presents an analysis of using the wetting envelopes to evaluate the ability of the adhesive to wetting the surface of the material with specific surface energy properties. Presented wetting envelopes were determined based on the measurements of the contact angle for polyamide PA6 and steel 0H18N9T after different methods of surface preparation. The components of the surface free energy were determined by the Owens-Wendt method. The issue of wetting of is closely related with the phenomena of adhesion, especially mechanical adhesion. As a result of the experiment it was found that the wetting envelope analysis can make an important contribution to the optimal choice of adhesive as well as to develop the energy of the surface layer, which will improve the adhesion.
Inne
System-identifier
15971