Zastosowanie techniki Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO 2D) w pomiarach kontrolnych zachowania obiektu hydrotechnicznego będącego pod wpływem obciążeń dynamicznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Techniki inwentaryzacji i monitoringu obiektów inżynierskich
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-61576-31-0
Wydawca
Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Zastosowanie techniki Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO 2D) w pomiarach kontrolnych zachowania obiektu hydrotechnicznego będącego pod wpływem obciążeń dynamicznych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
77-89
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
hydrotechnika, dynamiczne obciążenia konstrukcji, przemieszczenia obiektów inżynierskich, geodezyjne pomiary przemieszczeń, cyfrowa korelacja obrazu
en
hydrotechnics, dynamic mechanical stress, displacement in engineering structures, geodetic displacement surveys, digital image correlation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Utrzymywanie zapory wodnej w odpowiednim stanie technicznym wymaga wykonywania różnego typu geodezyjnych pomiarów kontrolnych. Obecnie geodeci najczęściej wykonują klasyczne pomiary niwelacyjne, pozwalające na wykrycie ewentualnych przemieszczeń pionowych punktów kontrolnych zlokalizowanych na obiekcie. Oprócz niwelacji wykonuje się również pomiary kątowo-liniowe, które ze względu na swoją pracochłonność są coraz rzadziej stosowane, najczęściej w formie pomiarów tzw. „stałej prostej”. Takie podejście do monitoringu geodezyjnego jest, szczególnie dla dużych obiektów, niewystarczające. Hydrotechnicy i geodeci coraz częściej sięgają ku nowoczesnym technologiom pomiarowym. Nowością jest stosowanie techniki Cyfrowej Korelacji Obrazu (CKO) wykorzystującej analizę obrazów wysokorozdzielczych do wykrywania odkształceń i deformacji powierzchni. W publikacji zostały przedstawione i porównane wymienione powyżej techniki pomiarowe wykorzystane w doświadczeniu przeprowadzonym na zaporze wodnej w Rożnowie. W okresie pracy turbin ściana odpowietrzna zapory była monitorowana pod kątem jej ewentualnego przemieszczenia w kierunku równoległym do osi konstrukcji.
Język
en
Treść
Various geodesic control surveys have to be carried out in order to maintain a water dam in proper technical condition. Currently, classic photogrammetrical surveying which allows for the detection of possible vertical displacements of control points located on the object, is the most often used method by surveyors. Apart from photogrammetrical surveying, linear and angular measurements in the form of a “constant straight” are also carried out. However due to labour intensity of this method, it is becoming less frequently used. This approach to geodetic monitoring is insufficient, especially when large objects are concerned. Hydrotechnical engineers and surveyors are increasingly turning to modern surveying technologies. Application of Digital Image Correlation (DIC) using high resolution image analysis in order to detect surface strains and deformations is one of the innovations. This paper presents and compares the abovementioned surveying methods which were applied during the experiment on Rożnów water dam. During the turbines running time the dam’s downstream wall was monitored in order to identify potential displacements parallel to the structure axis.
Inne
System-identifier
WUT650f7651fbfe4798a30106926574ab7f