Polityczne spory o upamiętnienie zbrodni na Wołyniu w polskim parlamencie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Pogranicze : Polish Borderlands Studies
ISSN
2353-3781
EISSN
2353-3781
Wydawca
Uniwersytet Opolski. Instytut Politologii
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
90-99
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Polityka historyczna, rzeź wołyńska, upamiętnienie, polski parlament
en
politics of memory, Volyn tragedy, commemoration, Polish parliament
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest ukazanie dyskursu o upamiętnieniu zbrodni wołyńskiej na forum parlamentu III RP. Praca oparta została o analizę materiałów pochodzących bezpośrednio z polskiego parlamentu, takich jak: sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń sejmowych komisji, ale również o doniesienia medialne, publikowane w Internecie i prasie codziennej. Tekst otwiera synteza polskich debat nad samym zagadnieniem polityki historycznej oraz komparatystyka jej dwóch dominujących na przełomie XX i XXI w. nurtów: liberalnego i konserwatywnego. W dalszej części autor skrótowo przedstawia poglądy władz ukraińskich w okresie 1991-2014 na kwestię antypolskich działań OUN-UPA oraz ich implikacje na współczesny polski dyskurs w ramach polityki historycznej poświęcony upamiętnieniu ofiar rzezi na Wołyniu. Najobszerniejszą część pracy stanowi analiza debat oraz procesów legislacyjnych w polskim parlamencie poświęconych kwestiom uchwał upamiętniających wydarzenia lat 1943-1944. Na podstawie rzeczonego studium przypadku rysuje się proces ewolucji polskiej polityki historycznej w III RP a także jej bogate instrumentarium.
Język
en
Treść
The main purpose of this article is to present the discourse about commemoration victims of Volyn tragedy in parliament of the Third Polish Republic. Article is based on the analysis of materials from Polish Sejm, such as stenographic reports of the meetings of the Sejm, the stenographic reports of the meetings of parliamentary committees, but also on media reports published on the Internet and newspapers. The text opens synthesis of Polish debates on the issue of the politics of memory. In the next part of the article, author describes the views of Ukrainian authorities in the period 1991-2014 on the issue of anti-Polish activities of OUN-UPA and its implications on contemporary Polish discourse in the context of commemorating the victims of the massacre in Volyn. The most extensive part of this work is the analysis of the debates and legislative processes in the Polish parliament dealt with issues related to commemoration the victims of these dramatic events. On the basis of that case study, author show the evolution of Polish politics of memory in the Third Polish Republic.
Inne
System-identifier
UO420715e3c77e4a9b91125cd9e13bcd5b