Analiza wybranych czynników wirulencji bakterii i drożdży izolowanych ze środowisk pracy w kompostowniach, garbarniach, muzeach
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Politechnika Łódzka)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine
ISSN
1505-7054
EISSN
2084-6312
Wydawca
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
52-61
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
szkodliwe czynniki biologiczne
czynniki wirulencji
miejsca pracy
en
harmful biological agents
virulence factors
workplaces
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wstęp. Celem badań była ocena wytwarzania wybranych czynników wirulencji przez mikroorganizmy o potencjale chorobotwórczym, izolowane z miejsc pracy. Określano także wpływ materiału technicznego występującego w miejscu pracy na badane cechy bakterii i drożdży. Materiał i metody. Badano 11 szczepów bakterii i drożdży wyizolowanych z powietrza (metoda zderzeniowa) lub powierzchni (metoda odciskowa) ze środowisk pracy: garbarnia, kompostownia, muzeum. Identyfikację wykonano testami API oraz potwierdzono metodą genetyczną. Analizowano wybrane czynniki: wytwarzanie otoczek polisacharydowych, proteinazy, żelatynazy, lipazy, koagulazy, deoksyrybonukleazy, enterotoksyn, hemolizyn. Zastosowano podłoża standardowo używane w praktyce mikrobiologicznej oraz mineralne z dodatkiem materiału pochodzącego ze środowiska pracy (celuloza, skóra wet blue, wyciąg z kompostu). Wyniki. Wykazano, iż 8 spośród 11 szczepów wykazywało hemolizę, w tym 4 (Bacillus cereus 2 szczepy, Bacillus subtilis, Staphylococcus haemolyticus) hemolizę całkowitą. Otoczki polisacharydowe wykryto u drożdży Cryptococcus albidus. Właściwości proteolityczne oraz zdolność do produkcji żelatynazy wykazały głównie bakterie z rodzaju Bacillus. Ponadto szczepy B. cereus z kompostowni i garbarni wytwarzały enterotoksyny (NHE i HBL). Stwierdzono, iż obecność w pożywce skóry lub kompostu może stymulować lub hamować wytwarzanie toksyn w zależności od gatunku bakterii Bacillus i rodzaju toksyny. S. haemolyticus wyizolowany w muzeum był zdolny do produkcji lipazy i deoksyrybonukleazy. Stwierdzono, iż Corynebacterium lubricantis i Candida parapsilosis nie wytwarzają żadnych z badanych czynników wirulencji. Wnioski. W środowisku pracy kompostowni, garbarni, muzeów z wysoką częstością (56–100%) występują organizmy potencjalnie chorobotwórcze: Bacillus cereus, B. pumilus, B. subtilis, Cryptococcus albidus, Pseudomonas vancouverensis, Staphylococcus heamolyticus zdolne do wytwarzania czynników wirulencji (otoczki polisacharydowej, proteinaz, żelatynaz, lipaz, koagulat, deoksyrybonukleaz, enterotoksyn, hemolizyn).
Język
en
Treść
Introduction. The aim of the study was to evaluate the production of selected virulence factors by potential pathogenic microorganisms isolated in workplaces. The influence of technical material present at the workplaces on strains virulence was also determined. Material and methods. 11 bacteria and yeast strains isolated from the air (impact method) or surface (RODAC method) in work environments. Identification was performed by API tests and molecular methods. The selected factors were analyzed: production of polysaccharide capsules, proteinase, gelatinase, lipase, coagulase, deoxyribonuclease, enterotoxins and hemolytic abilities. Apart from standard microbiological media, minerals media with addition of cellulose, wet blue leather, compost extract were used. Results. 8 from 11 tested strains produced hemolysis, including 4 bacterial strains (Bacillus cereus two strains, Bacillus subtilis, Staphylococcus haemolyticus) – β-hemolysis. Polysaccharide capsules were detected for yeast Cryptococcus albidus. Bacteria, mainly from the genus Bacillus, produced protease and gelatinase. Moreover, B. cereus strains from composting plants and tanneries produced enterotoxins (NHE and HBL). The presence of leather or compost in the medium can stimulate or inhibit toxin production, depending on the bacteria species and toxin type. S. haemolyticus from the museum produced lipase and deoxyribonuclease. It was found that Corynebacterium lubricantis and Candida parapsilosis did not produce any of the tested virulence factors. Conclusions. In the work environment in composting, tanneries, museums with high frequency (56–100%) there are potentially pathogenic organisms: Bacillus cereus, B. pumilus, B. subtilis, Cryptococcus albidus, Pseudomonas vancouverensis, Staphylococcus heamolyticus able to produce virulence factors (polysaccharide capsules, proteinase, gelatinase, lipase, coagulate, deoxyribonuclease, enterotoxins, haemolysins).
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych
discipline:Mikrobiologia
discipline:Biotechnology – field of technical sciences
discipline:Microbiology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:780375