Analiza finansowa przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków i strat spółki z o.o
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Nauk Społecznych (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
ISSN
2081-2345
EISSN
Wydawca
Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
567-576
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
rachunek zysków i strat
przychody
koszty
zysk analiza rachunku zysków i strat
en
profit and loss
income
expenses
profit analysis of profit and loss
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rachunek zysków i strat stanowi drugi po bilansie raport, który wchodzi w skład sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej. Rachunek zysków i strat jest szerokim rozwinięciem informacji dotyczącej wyniku finansowego netto, która w bilansie zostaje wykazana w sposób globalny jako jedna zbiorcza pozycja, zysk (strata) netto. Wielkość oraz charakter wyniku finansowego określa się jako przyrost lub zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat jest zatem sprawozdaniem porównującym przychody i koszty sporządzanym za dany okres. Dokonując analizy rachunku zysków i strat możemy odpowiedzieć na takie pytania jak: jakie czynniki odgrywają najważniejszą rolę w kształtowaniu rentowności; czy na rentowność decydujący wpływ ma działalność podstawowa czy zdarzenia nadzwyczajne niemożliwe do przewidzenia bądź może pojawia się niewłaściwe zarządzanie pieniądzem w skutek czego występują duże obciążenia z tytułu odsetek.
Język
en
Treść
Profit and loss account on the balance sheet is the second report, which is part of an entity's financial statements. Profit and loss account is a broad extension of information on the net financial result, which is shown in the balance sheet as global as one collective item, the gain ( loss). The size and nature of the financial result is defined as the increase or decrease in the value of the company. Profit and loss is therefore a report comparing revenues and expenses drawn up for the period. When analyzing the profit and loss account can answer questions such as: what factors play the most important role in shaping profitability; or on the profitability of a crucial impact on the core business or exceptional occurrences impossible to predict or may appear improper management of money and as a consequence there are large interest charges.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
809924