Effect of bioremediation of oil derivatives in soil on Pterostichus sp. (Coleoptera, Carabidae) occurrence
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering. A
ISSN
1898-6188
EISSN
2084-4530
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4/5
Strony od-do
545-554
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
ropopochodne, gleba, bioremediacja, Carabidae, Pterostichus sp.
en
oil derivatives, soil, bioremediation, Carabidae, Pterostichus sp.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było zbadanie oddziaływania substancji ropopochodnych w trakcie procesu bioremediacji gleby na dynamikę występowania chrząszczy z rodzaju Pterostichus sp. (Coleoptera, Carabidae). W ramach doświadczenia utworzono następujące obiekty w dwóch seriach (z naturalną bioremediacją i stymulowaną bioremediacją): 1. Kontrola – gleba niezanieczyszczona. 2. Gleba z symulowanym wyciekiem benzyny, 3. Gleba z symulowanym wyciekiem oleju napędowego, 4. Gleba z symulowanym wyciekiem zużytego oleju silnikowego w dawce 6000 mg substancji ropopochodnej kg–1 s.m. gleby. Odłowy fauny naziemnej prowadzono z wykorzystaniem pułapek Barbera. W okresach od czerwca do października 2010, od maja do października 2011 oraz w maju i czerwcu 2012 r. pułapki opróżniano raz w tygodniu. Zanieczyszczenie gleby benzyną ogranicza aktywność chrząszczy z rodzaju Pterostichus przez okres ok. 3 miesięcy, natomiast olej napędowy może wykazywać negatywny wpływ jeszcze po upływie 14 miesięcy, a silnikowy po upływie 13 miesięcy od momentu zanieczyszczenia. Proces bioremediacji gleby zanieczyszczonej ropopochodnymi na ogół nie wpływa na aktywność biegaczowatych z rodzaju Pterostichus w ciągu pierwszych 5 miesięcy po jego zainicjowaniu, natomiast po upływie roku może przyczyniać się do wzrostu aktywności w warunkach gleby zanieczyszczonej olejem napędowym. Analiza parametru ChZT wskazuje, że proces bioremediacji przebiegał we wszystkich próbkach gleby, najintensywniej w przypadku gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym.
Język
en
Treść
The research aimed at investigating the effect of oil derivatives during the process of their bioremediation on dynamics of Pterostichus sp. (Coleoptera, Carabidae) occurrence. The following objects were established in two series (natural and supported bioremediation): control – unpolluted soil; soil polluted with petrol; soil polluted with diesel fuel and soil polluted with used engine oil (dose: 6000 mg of fuel kg–1d.m. of soil). Epigeal fauna was trapped using Barber’s traps. During the periods from June to October 2010, from May to October 2011 and in May and June 2012 the traps were emptied once a week. Soil pollution with petrol inhibits Pterostichus sp. beetles activity for about 3 months, whereas diesel oil may reveal a negative effect even after 14 months, and engine oil after 13 months from the moment of pollution. Bioremediation process of soil contaminated with oil derivatives generally dśs not affect Pterostichus beetles during the first 5 months after its initiation, but after a year it may contribute to increased activity under conditions of soil polluted with diesel oil. The COD data indicate that the process of bioremediation occurs in all of the tested soil samples. It was the most intensively in the case of soil polluted with used engine oil.
Inne
System-identifier
URd2d2918606b0436980624356281df5aa