Dynamics of nitrogen compounds changes in the leaves of selected urban trees during the growing season
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
25-32
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
klon pospolity, robinia akacjowa, azotany, chlorofil, aminokwasy, białka
en
Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, nitrates, chlorophyll, aminoacids, proteins
Streszczenia
Język
pl
Treść
Azot pełni kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych. Stanowi składnik wielu struktur komórkowych budując aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, chlorofile i inne. W wakuoli spotykane są także nieorganiczne formy azotu jak jony NO3 - . Ze względu na mnogość form i procesów, w które zaangażowany jest azot, podlega on wielu dynamicznym zmianom jak redukcja, transport etc. Celem doświadczenia było zbadanie dynamiki przemian związków azotowych w liściach drzew miejskich na przestrzeni całego sezonu wegetacyjnego. Liście klonu pospolitego ‘Globosum’ i robinii akacjowej ‘Umbraculifera’ pobierane były co cztery tygodnie od kwietnia do listopada. Zbadano zawartość jonów NO3 - , wolnych aminokwasów, białek i chlorofili. Ilość wolnych aminokwasów była wyższa na początku i na końcu sezonu wegetacyjnego w porównaniu do pozostałych terminów, u obu badanych gatunków
Język
en
Treść
Nitrogen plays a key role in many physiological processes. It is a component of many cellular structures being a part of amino acids, peptides, proteins, nucleotides, chlorophylls and other. In the vacuole also inorganic form like NO3 - ions may be found. Due to the multitude of forms and processes in which the nitrogen is involved, it is a subject to many dynamic changes as reduction, transport etc. The aim of the experiment was to study the dynamics of nitrogen compounds changes in the leaves of urban trees over the entire growing season. Leaves of Acer platanoides ‘Globosum’ and Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ were collected every four weeks from April to November. The content of NO3 - ions, free amino acids, proteins, and the amount of chlorophylls were analyzed. Concentration of free amino acids was high at the beginning of the growing season and increased at the end of season compared to the other terms, for both of the investigated species.
Inne
System-identifier
UR16b386e8576e44658bb800308c0803ba