Analiza niezgodności danych opisowych działki (nieruchomości) na przykładzie wybranego obrębu ewidencyjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
ISSN
1732-5587
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
99-110
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
przepływ informacji, EGiB, KW
en
information flow, EGiB, KW
Streszczenia
Język
pl
Treść
W publikacji podjęto próbę oszacowania skali zjawiska niezgodności danych opisowych o działce (nieruchomości) w wybranym obrębie ewidencyjnym. W Polsce dane o działkach (nieruchomościach) ujawnione są w dwóch podstawowych rejestrach publicznych, prowadzonych przez organy administracji publicznej. Są nimi Księgi Wieczyste (KW) oraz Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). Celem Ksiąg Wieczystych jest rejestrowanie praw podmiotów rejestru (osób) do przedmiotów rejestru (nieruchomości). Natomiast istotą prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków jest gromadzenie danych o położeniu przestrzennym obiektów, geometrii oraz informacji opisowych. Pewien zakres informacji powtarza się w obu rejestrach. Można powiedzieć, że EGiB oraz KW uzupełniają się wzajemnie. Praktyka wykazuje, że funkcjonujący od lat sposób wymiany informacji pomiędzy tymi systemami jest niedoskonały. Geodeta, w swojej pracy, często ma do czynienia z koniecznością wyjaśniania wzajemnych rozbieżności informacji przedmiotowych i podmiotowych, pozyskanych z obu rejestrów, a ustalenie prawdy wiąże się niejednokrotnie z długotrwałymi procedurami sądowoadministracyjnymi. Przypadki te powodują również konflikty lokalne i wpływają niekorzystnie na wszelkie działania inwestycyjne. Wyniki badań mają charakter reprezentatywny jedynie lokalnie (dla ziem byłego zaboru austriackiego). Mogą stanowić bazę do dalszych badań i poszukiwania rozwiązań w celu zapobiegania powtarzania błędnych informacji podmiotowych o nieruchomościach, przy kolejnych działaniach modernizacyjnych.
Język
en
Treść
In the paper the attempt is made to estimate the volume of the apparition of desriptive data discrepancies concerning plot (property) in selected cadastral district. In Poland data concerning plots (properties) are published in two basic public registers, which are kept by public administrative powers. Namely Mortgage Register - Księgi Wieczyste (KW) and Land and Buildings Cadastre - Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). The aim of Mortgage Register is to register subjects of the register (persons) rights to the register objects (properties). On the other hand the essence of the Land and Buildings Cadastre keeping is to collect information concerning spatial location of the objects, geometry and descriptive information. A certain range of information is doubled in both registers. One can say that EGiB and KW complement one another. The practice shows that, the system of information exchange between the two system is imperfect. Surveyer, in his work, often has to cope with the necessity of clearing all mutual discrepancies of the subject and object information, derived from both registers, and determination of the truth is often connected with longlasting legal and administrative procedures. Such cases cause also local conflicts and have disadvantageous influence on every investing activities. The results of the study are representative only localy (for the area of former Austrian annexed territories). They can establish a basis for further investigations and search of solutions in order to prevent repeating wrong subject information about properties, at the next modernising activities.
Inne
System-identifier
URc55c3a9f68414695acbb757f3aa82669