Badanie zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie wybranych jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
ISSN
1732-5587
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
2
Strony od-do
111-121
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
wykaz synchronizacyjny, wartość rynkowa nieruchomości, powierzchnia katastralna
en
synchronisation list, market value of real properties, cadastral space
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi kontynuację tematyki podjętej w publikacji [Mika, Siejka 2012], dotyczącej badania zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie dwóch jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa (Krowodrza, Nowa Huta). Jednostkami badanymi w niniejszej pracy są Podgórze i Śródmieście. Procentowe różnice powierzchni działek przyjmowane w wykazach synchronizacyjnych, według dotychczasowego kryterium równoważności, wydają się nieuzasadnione w odniesieniu do wartości przedmiotowych działek. W praktyce stosuje się arbitralnie przyjęte kryterium równoważności systemów, co do którego pochodzenia prawno-technicznego istnieją niejasności. Nie znany jest przepis z którego się wywodzą.Poddane analizie dane obejmowały różnice powierzchni pochodzące z ope-ratów ewidencyjnych. Łącznie wykorzystano informacje z ponad 1100 równoważ-ników, wybranych losowo. Rozrzut zebranych danych pokazano w publikacji w formie graficznej.W badaniach odrzucono przypadki, w których różnica powierzchni prze-kraczała 10%. W związku z tym, że czynnikiem decydującym o zróżnicowaniu cen jest funkcja terenu, badania przeprowadzono w trzech kategoriach dla jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz w dwóch kategoriach dla jednostki ewidencyjnej Śródmieście. Pierwsza z nich obejmowała ceny transakcyjne gruntów prze-znaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, druga tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a trzecia tereny bez prawa zabudowy.Przeprowadzone analizy potwierdziły tezę, iż dla badanego zbioru równo-ważników procentowa różnica w powierzchniach działek nie jest dobrym kryterium równoważności systemów. Wykazano, że nawet małe różnice procentowe powierzchni, powodują istotne różnice w wartości rynkowej nieruchomości.
Język
en
Treść
This article is the continuation of issues tackled in [Mika, Siejka 2012], devoted to the examination of dependences between the difference in the cadastral and recorded space and its value determined on the basis of average transaction prices based on the example of selected cadastral units of the city of Krakow (Krowodrza, Nowa Huta). In this case, the discussed units are Podgórze and Śródmieście. The paper presents relations between the difference in the space of a given plot and the difference in the value of the same plot. Percentage differences in the spaces of plots adopted in synchronisation lists seem unjustified with reference to the values of the plots in question, according to the criterion of equivalence used so far. In practice, arbitrarily adopted criteria of equivalence of the systems are used, yet there are ambiguities as to the legal and technical origin of these criteria. We are not aware of the regulation they stem from. The analysed data covered differences in space taken from land and building register documents. Information from more than 1100 randomly selected equivalents was used. The dispersion of the collected data has been demonstrated in the publication in graphic form. The research has rejected cases in which the difference in space exceeded 10%. Therefore, the factor determining the diversification of prices is the function of land. Research was conducted in three categories for the cadastral unit of Podgórze and in two categories for the cadastral unit of Śródmieście. The former included transaction prices of lands intended for multi-family housing while the latter concerned areas with the function of single-family housing; the third category related to areas without the right to be developed. The conducted analyses have confirmed the thesis that for the examined set of equivalents, the percentage difference in the spaces of plots is not a good criterion of system equivalence. It was demonstrated that even minor percentage differences in space cause considerable differences in the market value of a real property.
Inne
System-identifier
UR84647176c14d49faa6a8346b8dec2432