Straty wody i składników pokarmowych w systemie nawadniania kroplowego upraw szklarniowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus
ISSN
1644-0765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
289-299
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
awadnianie kroplowe, pożywka, odcieki, straty wody, straty składników
en
drip irrigation, nutrient solution, leachates, water losses, nutrient losses
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy określono straty wody i składników pokarmowych w systemie nawadniania kroplowego w szklarni, przy uprawie róż na substracie torfowym. Odpływy mierzono metodą naczynia cechowanego w trzech terminach, w których stosowano 2 lub 3 cykle nawadniania różnymi dawkami. Ponadto w laboratorium metodami referencyjnymi oznaczano w próbach uśrednionych pożywki i odcieków, stężenia 8 składników pokarmowych: N–NH4+, N–NO2–, N–NO3 –, PO4 3–, K+, SO4 2–, Ca2+ oraz Mg2+. Na podstawie pomierzonych objętości odcieków i stężeń zawartych w nich składników pokarmowych, z drugiej zaś strony w oparciu o objętości i stężenia składników w dostarczanej roślinom pożywce obliczono odpowiednio ładunki odprowadzane i wprowadzane do systemu, a z ich ilorazu ustalono procent strat składników pokarmowych. Analiza wyników badań wykazała duże zróżnicowanie objętości odpływu odcieków w zależności od wielkości nawadniającej dawki polewowej lub dobowej oraz ze względu na liczbę cykli realizowanych w ciągu dnia. W pracy wykazano potencjalne możliwości zmniejszenia strat wody w systemie nawadniania, które w zależności od wariantu obliczeniowego wyniosły w warunkach doświadczenia od 21,6 do 99,8%. Stwierdzono również wzrost stężeń Mg2+, SO4 2–, K+, N–NO2– w stosunku do pożywki podawanej roślinom, czyli odnotowano tzw. zjawisko zatężania odcieków. Ze względu na to zjawisko w przypadku tych samych 4 składników pokarmowych stwierdzono średnio największe, bo 70–90% straty ilościowe. Należy jednak podkreślić, że straty składników pokarmowych wystąpiły w każdym terminie badawczym i dotyczyły w różnym stopniu wszystkich badanych składników
Język
en
Treść
Losses of water and nutrients in drip irrigation system of greenhouse rose cultivation in peat substrate were presented in the paper. The outflows were measured using calibrated vessel method, on three dates when 2 or 3 irrigation cycles with various doses were applied. Moreover, the following laboratory assessments were made using reference methods in the averaged samples of nutrient solution and leachates: concentrations of 8 nutrients N–NH4+, N–NO2–, N–NO3–, PO43–, K+, SO42–, Ca2+ and Mg2+. On the basis of measured leachate volumes and their nutrient concentrations, and basing on the volumes and concentrations of nutrients in nutrient solution supplied to the plants, computed were respectively loads supplied to and removed from the system, whereas the percent of nutrient losses was calculated from their ratio. Analysis of the research results revealed a high diversification of the leachate outflow volume depending on the amount of watering or daily dose and due to the number of cycles realized during the day. The paper demonstrated potential of decreasing water losses in the irrigation system, which depending on the calculation variant, under the experimental conditions ranged from 21.6 to 99.8%. An increase in concentrations of Mg2+, SO42–, K+, and N–NO2–was also stated in comparison with the nutrient solution supplied to the plants, i.e. a phenomenon of so called condensation of leachates was observed. Due to this phenomenon, on average the highest, between 70 and 90% quantitative losses were noted for the same 4 nutrients. However, it should be emphasized that quantitative losses of nutrients occurred on each date of research and to various extent concerned all analyzed nutrients.
Inne
System-identifier
UR1f7c2f78cc2747fc80d8e37ba3b879d4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych