Alternatywne kierunki użytkowania owiec szansą na przetrwanie drobnych gospodarstw na terenach gór i pogórza
PBN-AR
Instytucja
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
29-41
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
wypas, owce, ekologia, agroturystyka, krajobraz, środowisko
en
sheep, grazing, ecology, agriturism, landscape, environment
Streszczenia
Język
pl
Treść
W polskich warunkach owce wykorzystuje się do kształtowania i utrzymywania środowiska naturalnego, zwłaszcza na terenach górskich. Niska opłacalność produkcji rolniczej prowadzi do tworzenia odłogów, których udział w skali kraju sięga 10% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Sposobem zagospodarowania tych nieużytków zielonych może być wypas owiec. Chów zwierząt na terenach wyłączonych z intensywnego użytkowania jest postrzegany jako działalność proekologiczna, gdyż wypas chroni użytki zielone przed degradacją. W wielu krajach europejskich pielęgnację zieleni przy pomocy owiec uznaje się za działalność usługową zgodną z naturą. Ponadto coraz większego znaczenia nabiera kolejna pozaprodukcyjna funkcja owiec, tj. spasanie nimi polan pełniących rolę krajobrazową i rekreacyjną. Wzrost zainteresowania produktami pochodzącymi z terenów ekologicznych stwarza możliwości promocji serów owczych i mięsa jagnięcego. Wykorzystanie walorów ekologicznych i prozdrowotnych produktów pozyskiwanych od owiec może stanowić szansę dla rozwoju polskiego owczarstwa.
Język
en
Treść
In the Polish conditions, sheep are used to shape and maintain the natural environment, especially in mountainous regions. A low profitability of agricultural production leads to the formation of fallows, whose share reaches currently 10% of the whole area of arable land in the country. One of the ways of utilising this uncultivated green land may be putting it to sheep grazing purposes. Animal husbandry in the areas with drawn from intensive agricultural use is seen as an eco-friendly activity, since grazing protects grassland from degradation. In many European countries, employing sheep to tend the greenery is treated as a service, moreover, such an activity is considered as one performed in peace with nature. Other non-production function of sheep, i.e. the grazing of forest clearings with a high landscape and recreational value, grows in importance as well. The increasing interest in products from organic farms provides an opportunity to promote sheep cheeses and lamb meat. Taking advantage of the ecological and health-promoting values of sheep-derived products can offer a chance of developing the sheep farming sector in Poland.
Inne
System-identifier
UR3626296277194834b0abefa1ccf645ae
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych