Analiza dostępności komunikacyjnej powiatów województwa małopolskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
18
Strony od-do
199-208
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
dostępność komunikacyjna, infrastruktura drogowa, wskaźnik nasycenia infrastrukturą
en
communication accessibility, road infrastructure, infrastructure density rate
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przeprowadzono analizę dostępności do infrastruktury komunikacyjnej wyrażonej wskaźnikami nasycenia infrastruktury drogowej oraz wskaźnikiem dostępności komunikacyjnej – Wpoparea. Drugi wskaźnik uwzględnia nie tylko powierzchnię analizowanego obszaru, ale również liczbę ludności i jakość sieci transportowej. Analizę przeprowadzono dla dróg w powiatach województwa małopolskiego. Badania dotyczą lat 2001 i 2011. Celem badań było określenie zmian, które nastąpiły w gęsto- ści sieci drogowej oraz dostępności do tej sieci. Z  przeprowadzonej analizy wynika, że w każdym z powiatów województwa małopolskiego nastąpił wzrost nasycenia infrastrukturą drogową (największy w powiatach suskim i tatrzańskim oraz w Krakowie i Tarnowie). Pomimo wzrostu gęstości sieci drogowej w większości powiatów nie wzrosła dostępność komunikacyjna. W 14 z 22 analizowanych powiatów wartość wskaźnika WPOPAREA obni- żyła się, co między innymi było efektem wzrostu liczby ludności i zmian w zaklasyfikowaniu niektórych ciągów komunikacyjnych.
Język
en
Treść
This article analyzes accessibility to road infrastructure measured by road infrastructure density rate and communication accessibility index – Wpoparea. The second index takes into account not only the area, but also the population and the transport network quality. The analysis was conducted for the roads in Malopolska counties. Studies relate to years 2001 and 2011. The aim of the study was to identify changes, which occurred in the density of the road network and its accessibility. The analysis shows that road infrastructure density increased in each of the counties (the highest increase in: Suski and Tatrzański, Krakow city and Tarnow city). This increase did not have a direct impact on the communication accessibility. In 14 out of 22 analyzed counties the value of Wpoparea rate decreased, which was the result of population growth and changes of the roads classification in these counties.
Inne
System-identifier
URcb573e344b244be49ab421694ab410aa