Agricultural information as an example of intangible resources in the selected group of agricultural producers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agricultural Engineering
ISSN
2083-1587
EISSN
2449-5999
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4 (156)
Strony od-do
111-119
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
grupa producentów rolnych, zasoby niematerialne, wiedza, informacja rolnicza
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy podjęto próbę scharakteryzowania zasobów niematerialnych oraz określenia efektywności zarządzania nimi, w gospodarstwach zrzeszonych w grupie producenckiej. Zakresem pracy objęto 15 gospodarstw rolnych ukierunkowane na produkcję roślinną, zrzeszonych w grupie producentów rolnych. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego. Analizie poddano dane źródłowe z roku produkcyjnego 2013/2014. Przykładem zasobów niematerialnych jest informacja rolnicza, która jako zasób wpływa na wartość przedsiębiorstwa, determinując możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Informacja rolnicza jest źródłem poznania m.in. o sytuacji rynkowej, środkach produkcji czy postępie technicznym. Jest też sposobem zdobywania wiedzy dla rolnika. Badani rolnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno tych przeprowadzanych przez grupę oraz inne jednostki. Aż 80% ankietowanych wzięło udział w szkoleniu nt. „Ochrona roślin zgodna z zasadami integrowanej produkcji”. Na drugim miejscu znalazło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza, w którym uczestniczyło 33% ankietowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa badanych rolników brała udział w więcej niż jednym szkoleniu, zaś jeden z nich uczestniczył w trzech różnych szkoleniach. Wszystkie szkolenia miały na celu głównie podniesienie wiedzy rolników, aby przy właściwym wykorzystaniu zasobów niematerialnych zrealizować najważniejsze zadanie grupy, jakim było produkowanie wysokiej jakości produktów.
Język
en
Treść
The paper makes an attempt to characterize intangible resources and determine effectiveness of their management in farms grouped in the producers' group. The paper covered 15 plant farms associated in the agricultural producers' group. The research was carried out in the form of a guided survey. Source data from the production year 2013/2014 were analysed. Agricultural information, which as a resource, influences the value of the enterprise and determines the possibility of obtaining competitive advantage, is an example of intangible resources. Agricultural information is a source of knowledge on inter alia market situation, production sources or technical progress. It is also a source of knowledge for a farmer. The investigated farmers expanded their knowledge and skills taking part in various types of trainings, both those carried out by a group and other entities. As much as 80% of the respondents participated in the training on "Crop protection compliant with the integrated production principles". The second was the training on the use of crop protection substances with the use of a sprayer with 33% of respondents taking part therein. The fact that more than half of the surveyed farmers participated in more than one training and one took part in three different trainings should be emphasised. All trainings aimed mainly at raising the farmers' knowledge to realize the most important tasks of the group - production of high quality products with the proper use of intangible resources.
Inne
System-identifier
UR8fef176ab1f94c47880befa19fa54b71
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych