Flax seed separation with vibrating screens
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
151
Strony od-do
187-201
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
uprawa lnu, omłot, nasiona lnu, czyszczalnia, separator
en
flax growing, threshing,flax seed, separating plant,separator
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było porównanie efektywności pracy czyszczalni z sitami mocowanymi w koszu sitowym na stałe z mocowanymi sprężyście, ustalenie wpływu podstawowych parametrów kinematycznych na wydajność procesu czyszczenia. Analizowano przypadki stosowania mocowania sit na sprężynach cylindrycznych i płaskich. Badano proces przemieszczania się materiału czyszczonego po powierzchni sit z włączaniem etapów ruchu do góry, do dołu, podrzucania. Wielkościami charakteryzującymi proces czyszczenia były wydajność (przepustowość) sit i stopień oddzielania domieszek. Analizowanymi parametrami kinematycznymi były: amplituda drgań kosza sitowego, amplituda drgań własnych sit, kąt pochylenia sit, kąt kierunkowy drgań sit, częstotliwość drgań własnych, wskaźnik reżimu kinematycznego. W rezultacie otrzymano matematyczne modele procesu separacji dla jednostkowej wydajności i stopnia oddzielania domieszek. Z równań tych obliczono najlepsze wartości parametrów: Ap=1,2, A=8 mm, K=2,3, dla których qF=0,72 kg∙s-1 ∙m-2 , E=0,87. Parametry sprężyn, zapewniające wymagany współczynnik sprężystości, można określić za pomocą monogramu lub formuły matematycznej (20). Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że przepustowość sit qF zależy liniowo od sztywności sprężyn Ap, amplitudy drgań kosza sitowego A i rośnie wraz z wartościami qF i Ap. Mniej wyraźnie wzrasta również ze wzrostem wartości ω i ε. Natomiast nieliniowo i znacznie wzrasta ze wzrostem parametrów α i K. Stopień oddzielania domieszek E początkowo wzrasta a następnie maleje ze wzrostem sztywności sprężyn Ap, oraz ze wzrostem amplitudy drgań kosza sitowego. Mniej wyraźnie wzrasta ze wzrostem częstotliwości ω i kąta ε. Oddzielanie domieszek wyraźnie maleje ze wzrostem wartości parametrów α i K.
Język
en
Treść
The objective of the research consisted in comparing the operation efficiency of a separator provided with fixed screens mounted to the shoe and the one fitted with spring-mounted screens, determination of the impact of the basic kinematics parameters on the separation efficiency. Analysis was also carried out regarding the use of cylindrical spring-mounted screens and flat spring-mounted screens. The process of mass movement on the screen surface was examined also including the movement upward, downward and throwing up. The values characteristic for the separation process were output (capacity) of screens and the impurity separation degree. The analyzed kinematic parameters included: screen shoe vibration amplitude, screen vibration amplitude, screen inclination angle, screen vibration operation angle, own vibration frequency, kinematics limits coefficient. As a result, the mathematical models of separation were determined regarding the unit efficiency and the impurity separation degree. Next calculation based on these equations determined the value of the following parameters: Ap=1, 2, A=8 mm, K=2, 3, for which qF=0.72 kg∙s-1∙m-2, E=0.87. The parameters of springs ensuring proper modulus may be determined with the monogram or formula (20). According to the conducted experiments qF screen capacity depended on the straight-line basis on Ap spring stiffness, A screen shoe vibration amplitude and it increased as qF and Ap values increased. The increase was less evident in case of ω and ε value increase. Whereas the non straight-line basis and significant increase followed as the values of α and K parameter increased. Impurity separation degree E increased initially and next decreased as increase followed of spring stiffness Ap, and along with screen hopper vibration amplitude increase. This increase was less evident in case of ω frequency and ε angle increase. Separation of impurities significantly decreased in case of α and K parameter increase.
Inne
System-identifier
UR38b02555ab3c4fb4b71a132b84d8183b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych