Wpływ promieniowanie ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badanie wstępne)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
99-107
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
plon, ziemniak, promieniowanie ultrafioletowe, wegetacja
en
potato, ultraviolet radiation, vegetation, yield
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było zbadanie wpływu promieniowania ultrafioletowego (UVC) na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L). Obiektem badań były 132 rośliny ziemniaka średnio późnej odmiany Jelly, których wegetacja przebiegała pod osłoną tunelu foliowego. W doświadczeniu wykorzystano autorskie stanowisko do naświetlania materiału roślinnego ultrafioletem. Sadzeniaki przed umieszczeniem w glebie naświetlono promieniami ultrafioletowymi przez czas 1, 10, 60 min przy stałej odległości promiennika UVC od dna komory 0,7 m. W trakcie okresu wegetacji oceniano tempo wschodów, kwitnienia i zamierania łętów, określano długość i liczbę łodyg, a po zbiorze określono strukturę plonu każdej rośliny. Stwierdzono istotny wpływ ultrafioletu na rozwój części nadziemnej roślin ziemniaka. Obliczenia statystyczne wykonano przy założonym poziomie istotności α=0,05.
Język
en
Treść
The aim of the paper was investigation of ultraviolet radiation (UVC) impact on the growth, development and cropping of potato plants (Solanum tuberosum L). 132 potato plants of medium late cultivar Jelly, vegetation of which was carried out under the plastic tunnel constituted the research object. The author's stand for irradiation of plant material with ultraviolet was used. Seed potatoes, before placing them in the soil, were radiated with ultraviolet rays for 1,10,60 minutes at the constant distance of UVC radiators from the bottom of a chamber - 0.7 m. During vegetation period the rate of germination, flowering and withering of haulms, length and number of stems was determined and after harvesting the yield structure of each plant was determined. Essential impact of ultraviolet on the development of aboveground part of potato plants was reported. Statistical calculations were carried out at the assumed level of significance α=0.05.
Inne
System-identifier
UR323614cb745349249ff78489560d005d