Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria Rolnicza
ISSN
1429-7264
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3(146)
Strony od-do
159-168
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
techniczne środki produkcji, powierzchnia użytków rolnych, produkcja towarowa
en
technical production means, area of agricultural land, commodity production
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy była analiza inwestycji technicznych w wybranych gospodar-stwach rolniczych w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zakresem badań objęte zostały zarównoobiekty budowlane, jak i sprzęt techniczny w 40gospodarstwach rolniczych na terenie województwa mazowieckiego. Analizy dokonano w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz wielkości produkcji towarowej.Stwierdzono m. in., że inwestycje tech-niczne w objętych badaniami gospodarstwach finansowane były z wielu różnych źródeł, przy czym nie wszystkie formy finansowania dotyczyły wszystkich rodzajów inwestycji. Poza tymstwierdzono brak istotnych zależności pomidzy powierzchnią użytków rolnych lub wielko-ścią produkcji a źródłem finansowania inwestycji technicznych.
Język
en
Treść
The objective of the paper was to analyse technical investments in the selected agricultural farms within last five years. The research included both civil structures as well as technical equipment in 40 agricultural farms on the territory of Mazowieckie Voivodeship. The analysis was carried out with reference to the area of agricultural land of a farm and the size of commodity production. It was determined, inter alia, that technical investments in the investigated farms, were financed from many sources, but not all forms of financing concerned all types of investments. Besides, no significant relations between the area of agricultural land or the size of production and the financing source of technical invest ments was reported.
Inne
System-identifier
UR230bc4ac58894216be89150ba804ee44