Manganese translocation in soil-plant system in the area to various extent polluted with heavy metals
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu -Rolnictwo
ISSN
1897-2098
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
595
Strony od-do
33-43
Numer tomu
106
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
zawartość mangan, rośliny jedno i dwuliścienne, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”
en
manganese, soils, uni-and dicotyledonous plants, Bolesław Mine and Metallurgical Plant
Streszczenia
Język
pl
Treść
Mangan należy do grupy pierwiastków zaliczanych do metali ciężkich. Rośliny pobierają go głównie w formie Mn2+ z roztworu glebowego lub z kompleksu sorpcyjnego. Ze względu na udział manganu w glebie w procesach redox wpływa on na zachowanie się innych pierwiastków śladowych w glebach. Dlatego silne ich wiązanie przez konkrecje Mn-Fe może być przyczyną wtórnego niedoboru tych pierwiastków niezbędnych dla roślin. Głównym celem proponowanej pracy jest zdefiniowanie i opisanie transferu manganu w łańcuchu pokarmowym, w terenach w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami ciężkimi, z wykorzystaniem programu Surfer 8.0. Obszar badań obejmuje 100 km2 w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie koło Olkusza. Próbki gleby i materiału roślinnego pobrano ze 139 punktów w miesią- cach od czerwca do sierpnia 2008 r. Pobrano: – glebę z dwóch poziomów: 0–10 cm i 40–50 cm, – materiał roślin jedno- i dwuliściennych. W roztworzonych próbkach roślinnych i glebowych oznaczono zawartość manganu przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej AAS firmy Soolar M6. Analizowane gleby wokół Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie charakteryzują się silnie zróżnicowaną zawartością manganu, a największe jego zawartości występują w warstwie gleby 40–50 cm w pobliżu Zakładów i sięgają 6396 mg Mn kg-1 s.m. gleby. Podobnie jak w przypadku zawartości manganu w glebie tak i jego nagromadzenie w częściach nadziemnych roślin jedno- i dwuliściennych rosnących wokół ZGH „Bolesław” charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem. Przy czym rośliny jednoliścienne kumulowały maksymalnie 2-krotnie mniejsze ilości manganu w porównaniu z roślinami dwuliściennymi.
Język
en
Treść
Manganese belongs to a group of elements classified as heavy metals. Plants absorb it mainly as Mn+2 from the soil solution or soil sorption complex. Because in soil manganese participation in oxidation-reduction processes it affects the activity of other trace elements in soils. Therefore their strong binding by Mn-Fe concretions may be the cause of secondary deficiency of these elements necessary for plants. The main objective of presented paper is defining and describing, using Surfer 8.0. programme, manganese transfer in food chain in the areas to various extent polluted with heavy metals. The investigated area covers 100 km2 in the vicinity of Bolesław Mine and Metallurgical Plant (ZGH) in Bukowno near Olkusz. Soil and plant material was sampled from 139 points in the months from June to August 2008. Samples of: – soil from two levels: 0–10 cm and 40–50 cm, – vmaterial of uni- and dicotyledonous plants were collected. Manganese content was assessed in dissolved plant and soil samples using AAS atomic absorption spectrometer made by Soolar M6. The analyzed soils surrounding Bolesław Mine and Metallurgical Plant (ZGH) reveal strongly diversified manganese content and the highest concentrations, reaching 6396 mg Mn kg-1 d.m., occur in the 40–50 cm soil layer close to the Plant. Like in case of manganese concentration in soil, also its accumulation in shoots of uni- and dicotyledonous plants growing around ZGH “Bolesław” is characterized by considerable diversification, however unicotyledonous plants accumulated maximum twice smaller amounts of manganese in comparison with dicotyledonous plants.
Inne
System-identifier
URb90996d3524a4683b2625831edab352f