Comparison of the development and productivity of soybean ( Glycine max (l.) Merr.) cultivated in western Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura
ISSN
1644-0625
EISSN
2300-8504
Wydawca
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
14(4)
Strony od-do
81-95
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
cechy morfologiczne, cechy strąka, skład chemiczny nasion , stres zatopieni a
en
chemical composition of seeds, flooding stress , morphologic al traits , pod traits
Streszczenia
Język
pl
Treść
W sezonie wegetacyjnym 2014 r. w trzech miejscowościach położonych w zachodniej części Polski badano plonowanie i skład chemiczny soi odmiany Merlin. Wysiewano nasiona zaprawione szczepionką Hi Stick Soybean TM, firmy Saatbau® w systemie Fix Fertig, w obsadzie 70 szt. kiełkujących nasion na 1 m2. Warunki agro-klimatyczne w czasie wegetacji soi w poszczególnych miejscowościach były sil niezróżnicowane, głównie ilość i rozkład opadów. W fazie kwitnienia (BBCH 69) najwyższą masę miały rośliny soi w miejscowości Grodziec Śląski. W dalszych fazach rozwojowych najwyższą masę części wegetatywnych i generatywnych (nasion i strączyn) miały rośliny w miejscowości Kołbacz. W tej miejscowości w fazach dojrzałości zielonej (BBCH 79) i pełnej (BBCH 89) łan soi uzyskał biomasę ok. 5 Mg·ha-1. Zróżnicowany potencjał produkcyjny soi był determinowany wysokością roślin, która decydowała o masie pojedynczej rośliny. Wyższe rośliny miały większą liczbę strąków i nasion. Współzależność pomiędzy długością strąka a jego masą w fazie dojrzałości pełnej była umiarkowana (R2= 0,52). Skład chemiczny nasion soi wykazywał istotne zróżnicowanie pomiędzy miejscowościami. Wyższą zawartość białka ogółem zawierały nasiona z miejscowości Grodziec Śląski. Plon nasion soi był zależny od warunków agroklimatycznych i wynosił w miejscowościach: Kołbacz, Pawłowice, Grodziec Śląski odpowiednio: 2.65, 1.55, 2.55 Mg·ha-1. Najniższy poziom plonowania soi w Pawł owicach (środkowa części Polski) wynikał z wystąpienia stresu zatopienia we wczesnych fazach rozwojowych i długotrwałej (czerwiec – sierpień) suszy w okresie lata.
Język
en
Treść
In the growing season 2014, yield and chemical composition of soybean cv. Merlin was studied in three localities in western Pol and. Seeds dressed with Hi Stick Soybean TM inoculant (Saatbau®) in Fix Fertig system were sown at the sowing density of70 germinating seeds per 1 m2. Agroclimatic conditions in the growing season of soybean in particular localities were highly diversified, mainly in the amount and distribution of rainfall. In the flowering stage(BBCH 69), soybean plants in Grodziec Śląski reached the highest weight. In further development stages, plants in Kołbaczhad the highest weight of vegetative and generative parts(seeds and pod shells).In this locality, in the green maturity stage(BBCH 79) and full maturity stage (BBCH 89) soybean stand reached a biomass of approx.5 Mg·ha1. Diversified production potential of soybean was determined by plant height which affected weight of a single plant. Higher plants had a greater number of pods and seeds. Correlation between pod length and its weight in the full maturity stage was moderate (R2= 0.52). Chemical composition of soybean seeds indicated significant diversification between localities. Seeds in Grodziec Śląski had a higher total protein content. Seed yield in soybean depended on agroclimatic conditions, thus in Kołbacz,Pawłowice, Grodziec Śląski it was: 2.65, 1.55, 2.55 Mg·ha-1, respectively. The lowest level of yield in soybean in Pawłowice(central part of Poland) resulted from the occurrence offlooding stress in early growth stages and long-term(June – August )drought in the summer.
Inne
System-identifier
URb5569c784b244c1ca939d0e2d984a318