Wkład Nauki Polskiej w badanie przydatności roślin do rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
20
Strony od-do
99-108
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
metale ciężkie, rekultywacja, fitoekstrakcja, fitostabilizacja
en
heavy metals, reclamation, phytoextraction, phytostabilization
Streszczenia
Język
pl
Treść
Skuteczność odtwarzania gleb na obszarach zdegradowanych i wprowadzanie życia biologicznego na bezproduktywne powierzchnie wymaga prowadzenia wieloletnich doświadczeń. Testowana jest przydatność różnego rodzaju substancji naturalnych lub odpadowych do poprawy warunków wzrostu roślin na rekultywowanych terenach. Jednym ze skutecznych sposobów zmniejszenia uciążliwości zwałowanych materiałów jest utworzenie w krótkim czasie zwartej okrywy roślinnej, utworzonej z roślin zielnych. Odpowiedni dobór roślin pozwala na remediację podłoży zanieczyszczonych metalami ciężkimi, przy zastosowaniu technologii fitoekstrakcji, w której często są wykorzystywane uprawne bądź dziko rosnące gatunki roślin z rodziny Brassicaceae. Natomiast technologia fitostabilizacji, z użyciem lokalnych ekotypów, pozwala na ograniczenie biodostępności jonów metali co zapobiega ich włączaniu do obiegu biologicznego, a także ich transferowi do wód gruntowych.
Język
en
Treść
The effectiveness of the soil reconstructing in degraded areas, and implementing the biological life to unproductive surfaces, require long-standing experiments. A usefulness of natural or waste materials of different kind for the improvement of plant growth conditions is being tested on rehabilitated areas.Creating the clenched plant cover in the short time, formed from herbaceous plants is one of the most effective ways for decreasing the nuisance of dumped materials. The proper assortment of plant material allows for remediation of areas polluted with heavy metals, at applying of phytoextraction technology,which often uses both cultivated and wild grown species from the Brassicaceae family. However, phytostabilization technology with using local ecotypes, allows or the restriction of metal ions bioavailability, what prevents them from including in a food chain, as well as their transfer to groundwater.
Inne
System-identifier
UR9b809ec284ae49058bfc811642134c0d