Fitotoksyczny wpływ platyny na pieprzycę siewną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
191-197
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
platyna, fitotoksyczność, pieprzyca siewna
en
platinum, phytotoxicity, garden cress Lepidium sativum
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ocena oddziaływania toksycznego substancji na organizmy żywe opiera się głównie na analizie fizyko-chemicznej. Jednak metody fizyko-chemiczne mają swoje ograniczenia, np. nie odzwierciedlają ewentualnych przemian substancji oraz ich wzajemnych oddziaływań. Fitotoksyczność to zdolność związku do czasowego lub długotrwałego uszkodzenia roślin. Pod pojęciem tym rozumiemy opóźnienie kiełkowania roślin, hamowanie wzrostu roślin lub inne negatywne skutki spowodowane związkiem chemicznym(fitotoksyną). Objawy fitotoksyczności mogą ujawnić się na całej roślinie lub jej części: korzeniu, pędach, liściach, kwiatach lub owocach. Test fitotoksyczności polega na pomiarze hamowania wzrostu korzeni po pierwszych trzech dobach kiełkowania. W szalkach Petriego umieszczono po 25 nasion pieprzycy siewnej (Lepidium sativum). Do podlewania nasion użyto roztworów chlorku platyny (PtCl4) o różnych stężeniach.
Język
en
Treść
Evaluation of biotoxicity was based mostly on analysis of physic-chemical parameters. However, using of physic-chemical methods for assessment of environmental impact has limitations, e.g. they do not reflect possible transformations of hazardous substances and their bioavailability affected by various factors. Phytotoxicity is the capacity of a compound to cause temporary or long lasting damage to plants. Phytotoxicity is defined as a delay of seed germination, inhibition of plant growth or any adverse effect on plants caused by specific substances (phytotoxins). The symptoms may affect the whole plant or any part of the plant. The phytotoxicity test was based on measurement of inhibition of root growth after first three days of germination period. Number of Petri dishes contained 25 seeds of garden cress(Lepidium sativum) in which they were germinated on the filtration paper. The concentration of platinum (PtCl4) was a different in each Petri dish.
Inne
System-identifier
UR62a36b9241314d6189602bd4ddd74042