Sulphur in the forest soils of the Ojcow National Park
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering. A
ISSN
1898-6188
EISSN
2084-4530
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
11
Strony od-do
1327-1333
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
siarka, gleby, Ojcowski Park Narodowy
en
sulphur, soils, Ojcow National Park
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było określenie wpływu kierunku pedogenezy na zawartość siarki w glebach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). Badaniami objęto gleby reprezentujące główne jednostki pokrywy glebowej OPN: rędziny brunatne i gleby płowe. Badane gleby charakteryzowały się dużą zmiennością zawartości siarki siarczanowej w obrębie profilu. Największe ilości S-SO4 zawierały powierzchniowe poziomy organiczne Ol (rędziny 104,2–248,0 mg kg–1, gleby płowe 101,0–232,0 mg kg–1). W poziomach próchnicznych A zawartość siarki była niższa (rędziny 14,1–91,4 mg kg–1, gleby płowe 16,5–35,5 mg kg–1) i zbliżona do wartości w poziomach spągowych analizowanych profilów (rędziny 12,5–26,9 mg kg–1, gleby płowe 9,1–67,5 mg kg–1). W glebach płowych stwierdzono małe zróżnicowanie pomiędzy poziomami eluwialnymi (Et, 15,9–47,3 mg kg–1) a iluwialnymi (Bt, 12,3–49,8 mg kg–1).W badanych glebach nie stwierdzono wpływu kierunku pedogenezy i ich rozwoju na zawartość siarki siarczanowej. Było to prawdopodobnie spowodowane dużą zmiennością rzeźby i zróżnicowaniem badanych profilów w obrębie danego typu. Ponadto wydaje się zasadne stwierdzenie, że zawartość analizowanego składnika była najbardziej determinowana specyfiką ukształtowania terenu i położeniem geograficznym badanych gleb.
Język
en
Treść
The aim of this study was to determine the effect of the pedogenesis on the sulfur content in the forest soils of the Ojcow National Park (OPN). The study was carried out on soils representing the main units of OPN soil cover: brown rendzinas and soils lessives. Studied soils were characterized by a high variability of sulphate sulfur content within the profiles. The surface Ol horizons contained the highest amount of SO4-S (in rendzinas 104.2–248.0 mg kg–1, in soils lessives 101.0–232.0 mg kg–1) and a significantly higher than deeper horizons. The concentration of sulfur in the humus A horizons was lower (in rendzinas 14.1–91.4 mg kg–1, in soils lessives 16.5–35.5 mg kg–1) and similar to the values in the horizons of parent rock (in rendzinas 12.5–26.9 mg kg–1, in soils lessives 9.1–67.5 mg kg–1). Content of SO4-S was not varied between the Et eluvial horizons (15.9–47.3 mg kg–1) and illuvial Bt horizons (12.3–49.8 mg kg–1). The direction of pedogenesis had no effect on the vertical distribution of sulfur. This set was caused probably by a high variability of relief and profiles diversity within a type unit. Moreover, the content of the analyzed component was determined by a geographical location of soils and specific microclimatic conditions of the Ojcow National Park.
Inne
System-identifier
UR494e6f79df704864b556b1b0427ca528
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych