Content of lead in maize and soil fertilized with organic materials derived from waste
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering. A
ISSN
1898-6188
EISSN
2084-4530
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
75-82
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
odpadowe materiały organiczne, osad ściekowy, kompost, ołów, kukurydza, gleba
en
waste organic materials, sewage sludge, compost, lead, maize, soil
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie wpływu nawożenia materiałami organicznymi pochodzenia odpadowego na zawartość i pobranie ołowiu przez kukurydzę oraz na ogólną zawartość ołowiu w glebie. Trzyletnie doświadczenie polowe obejmowało 7 obiektów: glebę nienawożoną (kontrola) oraz glebę nawożoną nawozami mineralnymi, obornikiem bydlęcym, kompostem z odpadów zielonych, osadem ściekowym, kompostem z osadu ściekowego i słomy oraz mieszaniną osadu ściekowego i popiołu z węgla kamiennego. Rośliną testową była kukurydza uprawiana na kiszonkę. Zawartość ołowiu w częściach nadziemnych roślin i glebie oznaczono metodą ICP-AES. W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono zanieczyszczenia gleby i części nadziemnych kukurydzy ołowiem. Nie wykazano istotnego statystycznie wpływu nawożenia na zawartość ołowiu w kukurydzy lub rośliny nawożone zawierały istotnie mniej pierwiastka niż rośliny z obiektu kontrolnego. Najmniejszą średnią ważoną zawartość ołowiu stwierdzono w kukurydzy nawożonej kompostem z odpadów zielonych, osadem ściekowym oraz kompostem z osadu i słomy. Gleba nawożona nawozami mineralnymi zawierała najmniej ołowiu. Gleba nawożona kompostem z odpadów zielonych (wszystkie lata), osadem ściekowym (II rok) oraz mieszaniną osadu i popiołu (I i II rok) zawierała istotnie więcej ołowiu niż gleba nawożona nawozami mineralnymi.
Język
en
Treść
The research was conducted to determine the influence of fertilization with waste organic materials on the content and uptake of lead by maize as well as on the total content of lead in soil. The three-year field experiment comprised 7 treatments: a non-fertilized soil (control treatment) as well as a soil fertilized with mineral fertilizers, cattle manure, green waste compost, sewage sludge, compost from sewage sludge and straw as well as with a mixture of sewage sludge and hard coal ash. Maize cultivated for silage was the test plant. The lead content in the above-ground parts of plants and in the soil was determined using ICP-AES method. During the research, no lead pollution of the soil or the above-ground parts of the maize was found. No statistically significant effect of fertilization on the lead content in the maize was found or the fertilized plants contained considerably less of the element than the control plants. The lowest weighted mean content of lead was found in the maize fertilized with the green waste compost, sewage sludge as well as with the compost from sludge and straw. Soil with the lowest lead content was the soil of the treatment fertilized with organic materials. The soil fertilized with the green waste compost (all the years), sewage sludge (2nd year) as well as with the mixture of sludge and ash (1st and 2nd year) contained significantly more lead than the soil fertilized with mineral fertilizers.
Inne
System-identifier
UR2aa56409bbb14c6882069ac96ba0347c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych