Ocena zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Agrophysica
ISSN
1234-4125
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzanskiego
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
233-242
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
metale ciężkie, gleby Bagien Błędowskich
en
heavy metals, soil, Błędowskie Swamps
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi oraz określenie zależności pomiędzy zawartością węgla organicznego w tych glebach a koncentracją metali ciężkich. Stwierdzono, że gleby Bagien Błędowskich charakteryzowały się wysoką i silnie zróżnicowaną zawartością metali ciężkich pomiędzy poszczególnymi typami gleb, jak również w poszczególnych poziomach glebowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że zawartość Cd i Pb w badanych glebach przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A), jak również dla gleb gruntów rolnych (grupa B) oraz w niewielkiej części badanych profili także dla gleb terenów przemysłowych, użytków kopalnych, terenów komunikacyjnych (grupa C). Zawartość Cu, Cr, i Ni tylko w części badanych profili glebowych przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A). Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała że zawartość większości badanych metali ciężkich w glebach Bagien Błędowskich była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego.
Język
en
Treść
The objective of the study was the estimation of the degree of heavy metal contamination of the soils of the Błędowskie Swamp and the determination of correlation between the content of organic carbon in the soils and their concentration of heavy metals. It was found that the Błędowskie swamp soils are characterised by high and highly diversified heavy metal concentration between different soil types as well as different levels of soil. On the basis of an analysis of the results obtained it can be concluded that the contents of Cd and Pb in the studied soils exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A), as well as for soils of agricultural lands (Group B) and, in a small part of the studied soil profiles, for soils of industrial areas, fossil sites, and transport route areas (Group C). Only in a part of the soil profiles studied the content of Cu, Cr and Ni exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A). Statistical analysis of the results showed that the content of most of the heavy metals in soils of Błędowskie swamp was significantly positively correlated with organic carbon content.
Inne
System-identifier
UR08e57fa523f243bbb1282ff610009162