Aktywność przeciwrodnikowa soków drzewnych z terenu Podkarpacia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość
ISSN
1425-6959
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4 (101)
Strony od-do
151-161
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
soki drzewne, związki fenolowe, aktywnośc przeciwrodnikowa, żywność prozdrowotna
en
tree saps, phenolic compounds, Radical Scavenging Activity, health foods
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy oznaczono zawartość związków fenolowych ogółem oraz zdolność do wygaszania wolnego kationorodnika ABTS•+ soków drzewnych ośmiu gatunków drzew: brzozy zwisłej in. brodawkowatej (Betula pendula Roth.), brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.), grabu pospolitego (Carpinus betulus L.), klonu zwyczajnego (Acer platanoides L.), klonu jesionolistnego (Acer negundo L.), orzecha czarnego (Juglans nigra L.), olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i wierzby białej (Salix alba L.). Największą średnią zawartość sumy związków fenolowych (3,7 mg GAE/100 ml), jak również najwyższą średnią aktywność przeciwrodnikową (8,82 % RSA) oznaczono w soku orzecha czarnego. Z kolei najmniejszą średnią zawartość sumy związków fenolowych (1,56 mg GAE/100 ml) i najniższą średnią aktywność przeciwrodnikową (1,36 % RSA) stwierdzono w soku z grabu pospolitego. Wykazano także korelację pomiędzy zawartością związków fenolowych w soku z klonu jesionolistnego a jego aktywnością przeciwrodnikową. W przypadku sześciu gatunków drzew wykazano zależność pomiędzy ich wiekiem a sumą związków fenolowych w analizowanych sokach. Większa zawartość tych związków występowała w sokach starszych drzew. Tym niemniej dowiedziono, że soki drzewne, w porównaniu z innymi produktami spożywczymi, są stosunkowo ubogim źródłem związków o charakterze przeciwutleniającym
Język
en
Treść
In the study, there were determined the content of total phenolic compounds in and the Radical Scavenging Activity of ABTS•+ of tree saps of eight tree species: silver birch (Betula pendula Roth.), downy birch (B. pubescens Ehrh.), hornbeam (Carpinus betulus L.), Norway maple (Acer platanoides L.), boxelder (A. negundo L.), black walnut (Juglans nigra L.), black alder (Alnus glutinosa Gaertn.), and white willow (Salix alba L.). The highest mean concentration of total phenolic compounds (3.7 mg/GAE/100 ml) as well as the highest Radical Scavenging Activity (8.82 % RSA) were determined in the sap of black walnut tree. The lowest mean content of total phenolic compounds (1.56 mg GAE/100 ml) and the lowest average Radical Scavenging Activity (1.36 % RSA) were determined in the hornbeam sap. Moreover, a correlation was proved to exist between the content of phenolic compounds in the Norway maple tree sap and its antioxidant activity. In the case of six tree species, a dependence was proved to exist between the age of the trees and the content of total phenolic compounds in the saps analyzed. A higher content of those compounds was in the older trees. However, it was shown that the tree saps were a relatively poor source of antioxidant compounds compared to other food products
Inne
System-identifier
UR056098d1c8d8479ca685038e53ec057f
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych