Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Krakowie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Leśny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Ornis Polonica
ISSN
2081-9706
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
237-246
Numer tomu
54
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus, miasto, urbanizacja
en
Syrian Woodpecker, Dendrocopos syriacus, city, urbanization
Streszczenia
Język
pl
Treść
W latach1986–2012 w Krakowie dokonano łącznie 225 obserwacji dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w 133 lokalizacjach, z czego 89 obserwacji dotyczyło ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Ptaki wykorzystywały w okresie lęgowym głównie zieleń miejską (parki, drzewa towarzyszące zabudowie i szlakom komunikacyjnym), zadrzewienia i zakrzewienia oraz ogródki przydomowe, a w mniejszym stopniu ogródki działkowe i cmentarze. W 2012 roku na powierzchni 10 km2 ulokowanej w północnej części miasta liczebność gatunku oceniono na 5,5–7,5 par. Terytoria zlokalizowane były głównie w miejscach, gdzie dominowały stare osiedla o luźnej zabudowie oraz obecne były starsze drzewa o dużychrozmiarach. Terytoria lęgowe stwierdzono również w mozaice zieleni przy torachi na terenachzabudowanych, w parku, na cmentarzu, w zadrzewieniachwzdłuż rzeki oraz wzdłuż torów kolejowych. Dziuple lęgowe (N=14) znajdowały się w pięciu gatunkachdrzew, głównie w wierzbie białej Salix alba. Średnia wysokość i pierś- nica drzew gniazdowychwynosiła odpowiednio 10,8 m (SD=6,7; zakres 5–25 m) i 40,7 cm (SD=11,4; zakres 25–61 cm). Dziuple położone były na średniej wysokości 4,3 m (SD=1,7; zakres 2,5–9 m). Uzyskane wyniki wskazują, że liczebność i zagęszczenie dzięcioła białoszyjego w środowisku miejskim mogą być stosunkowo wysokie, a populacje tego gatunku zasiedlające miasta mogą być liczniejsze niż dotychczas przypuszczano i stanowić istotną część populacji krajowej. Zasiedlenie niszy, wolnej dotychczas od innych gatunków dzięciołów, może być przyczyną postępującej ekspansji gatunku. Stan liczebny populacji miejskichoraz preferencje siedliskowe dzięcioła białoszyjego wskazują, że w najbliższych latach można oczekiwać dalszej ekspansji i wkraczania tego gatunku do miast zachodniej i północnej Polski.
Język
en
Treść
In 1986–2012, a total of 225 observations of the Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus in 133 locations in the city of Kraków (south Poland) were recorded, including a total of 89 observations of breeding and probably breeding pairs. During the breeding season the birds have used primarily urban greenery (parks, trees among buildings and along communication routes), urban woodlots and gardens, and to a lesser extent, allotments and cemeteries. In 2012, the density in the single large-area sample plot was 5.5–7.5 pairs per 10 km2 . The Syrian Woodpecker territories were located primarily in areas dominated by the old, dispersed settlements and where mature trees of large size were present. Breeding territories were found also in a mosaic of greenery near the railway tracks and in urban areas, in park, cemetery, in woodlots along the river and woodlots along the railway tracks. Nesting holes (N=14) were excavated in five tree species, although the White Willow Salix alba dominated. The average height and diameter at breast height of nesting trees was 10.8 m (SD=6.7, range 5–25 m) and 40.7 cm (SD=11.4, range 25–61 cm), respectively. Holes were located an average at the height of 4.3 m (SD=1.7, range 2,5–9 m). Results of this study indicate that the number and density of the Syrian Woodpecker in urbanized environments may have been relatively high, and city populations may have been significantly higher than it was expected before. Colonization of a niche yet free from other woodpeckers, may be the cause of the ongoing expansion of the species. The abundance of urban populations of the Syrian Woodpecker and its habitat preferences suggest that in the forthcoming years, a further expansion and ingress into the cities of western and northern Poland may be expected.
Inne
System-identifier
UR00bf80447d4949f9b5889bec40ffba6f