Aktywność fizyczna, zachowania sedenteryjne a nadwaga i otyłość u osób dorosłych : praca przeglądowa = Physical activity, sedentary behavior and adult’s overweight and obesity : a review.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
5-13
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
aktywność fizyczna
zachowania sedenteryjne
nadwaga
otyłość
dorośli
angielski
physical activity
sedentary behavior
overweight
obesity
adults
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem dokonanej kwerendy prac było uporządkowanie wiedzy dotyczącej związku pomiędzy aktywnością fizyczną, zachowaniami sedenteryjnymi, a BMI u osób dorosłych. Analizie poddano 19 materiałów źródłowych, w tym dwie prace przeglądowe, 10 prac opisujących badania kliniczne lub sondażowe oraz 6 badań przesiewowych lub epidemiologicznych. W analizowanym materiale znalazły się dwie prace opisujące eksperyment. Aktywność fizyczna jest czynnikiem wyraźnie korelującym z BMI. Skuteczna AF prowadząca do utraty masy ciała powinna być stosowana w dawkach wyższych niż zalecane przez WHO, z ukierunkowaniem na trening aerobowy lub oporowo- wytrzymałościowy. Powinno się go łączyć z minimum 10 tys. kroków dziennie oraz zmniejszeniem czasu spędzonego siedząc. Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne niezależnie korelują z BMI. Nie ma zgodności co do optymalnej wielkości i intensywności aktywności fizycznej. Brak obserwacji opisujących jednocześnie zaplanowaną aktywność fizyczną i pozostałe zachowania zdrowotne podejmowane równolegle.
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to arrange the knowledge concerning the relationship between physical activity, sedentary behavior and BMI in adults. Nineteen source materials has been analyzed, including two review papers, 10 clinical research or survey and 6 epidemiological studies. Material included two experiments. Physical activity significantly correlate with BMI. The most effective weight loss programs should be based on higher physical activity doses than recommended by the WHO, especially aerobic training or resistance – endurance training. Those activities should be combined with a minimum of a 10,000 steps a day and reduction of sedentary time. Physical activity and sedentary behavior independently correlate with BMI. There is no consensus to the optimal size and intensity of physical activity. There are no studies describing in one paper both planned physical activity and other health behaviors.
Cechy publikacji
Artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-58dd179dd5de391ccd0d7ca2