Turystyka szkolna jako forma wychowania dzieci i młodzieży = School tourism as a form of children and youth’s education.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Turystyki i Rekreacji (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
ISSN
1730-7953
EISSN
Wydawca
Wydaw. Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
35-44
Numer tomu
26
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
turystyka szkolna
wycieczki szkolne
turystyka dzieci i młodzieży
angielski
school tourism
school trips
tourism of children and youth
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
w Gdyni na temat organizowanych przez wspomnianą placówkę wycieczek szkolnych. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, dokonano także przeglądu literatury dotyczącej turystyki dzieci i młodzieży. Ankieta została przeprowadzona w roku szkolnym 2015/2016 wśród 109 uczniów, w tym 60 dziewczynek i 49 chłopców. Założono, że wycieczki organizowane przez szkołę są odbierane przez uczniów jako uzupełnienie procesu kształcenia odbywającego się w klasach lekcyjnych, a treści i aktywności podejmowane przez uczniów w czasie ich trwania wzbogacają ich wiedzę oraz umiejętności. Analiza wyników wykazała, że ponad połowa uczniów pozytywnie oceniła dotychczasowe wycieczki organizowane przez nauczycieli. Dzieci lubią wyjazdy turystyczne, ponieważ poprzez uczestnictwo w nich mogą zaspokoić potrzebę zabawy i przyjemności. Badani postulowali wprowadzenie zmian: zwiększenia liczby wycieczek w ciągu roku szkolnego oraz czasu trwania. Chcieliby także, aby programy wycieczek zawierały mniej obiektów, które trzeba zwiedzić w sposób tradycyjny. Niektórzy byliby bardziej zadowoleni, gdyby mieli większą możliwość wyboru kierunku wyjazdów oraz zawartości programów. Największą atrakcję dla uczestników wycieczek stanowiły obiekty, których nie ma w miejscu zamieszkania dzieci (jaskinie, ruiny zamków). Dziewczęta, w przeciwności do chłopców, bardziej ceniły sobie walory przyrodnicze odwiedzanych terenów (parki narodowe, parki krajobrazowe), natomiast chłopcom dawało zadowolenie zwiedzanie obiektów sportowych (stadiony). Z wypowiedzi dzieci wynika, że treści programu wycieczek klasowych nawiązują do tematyki przerabianej na lekcjach odbywających się w szkole (historia, przyroda, język polski, matematyka, muzyka).
Język
angielski
Treść
The aim of the conducted research was to find out opinions of pupils at the second stage of education on school trips organized by Primary School No 40 in Gdynia. The diagnostic survey and review of literature concerning tourism of children and youth were used in the research. A questionnaire was distributed among 109 students, i.e. 60 girls and 49 boys, in the 2015/2016 school year. It was assumed that trips organized by school are perceived by the students as complementary to the education process which takes place in the classroom when the contents and activities done by students during the trips enrich their knowledge and skills. An analysis of the results showed that more than a half of the students positively evaluated the trips organized by the teachers so far. The children like tourist trips because they can satisfy their needs for fun and pleasure. The questioned children suggested introducing some changes: increasing the number of trips during the school year and extending their duration. They would also like the programs of the trips to be composed of less objects visited in traditional way. Some of the children would be satisfied f they had more possibility of choosing the trip destinations and their programs. Objects which they cannot visit in the places where they live (for example: caves, ruins of castles) constituted the greatest attraction for the participants of the school trips. The girls, contrary to the boys, valued the natural values of the visited places (national parks, landscape parks); however, the boys were satisfied with visiting sports venues (stadiums, playing fields). From the children’s point of view, it appears that the programs of school trips are connected with subjects of school lessons (history, nature study, Polish, math, music).
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł
Inne
System-identifier
PX-58dd1bccd5de391ccd0d7cfb