Mechanisms of curbing statutory power in a situation of political uniformity of the legislative and executive (comments in the light of RP Constitution of 2 April 1997)
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Przegląd Prawa Konstytucyjnego
ISSN
2082-1212
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
283-296
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
separation of powers
impediment of statutory power
Constitutional Tribunal
pl
podział władzy
hamowanie władzy ustawodawczej
Trybunał Konstytucyjny.
Streszczenia
Język
en
Treść
In a situation of uniformity of President’s political orientation, of parliamentary majority which means the government, statutory veto motivated by a difference in a substantial evaluation of acts ceases to operate. In such a situation a task to curb the legislative must reside exclusively in the judiciary, thus in particular in the Constitutional Tribunal. In order to fulfil this task effectively the constitutional tribunal must be free from an allegation that its jurisdiction is motivated by anything else than compatibility with the constitution. From this point of view a way in which judges of the Tribunal are appointed has the key meaning. The issue consists in how to free the composition of the Tribunal from the political system existing in parliament.
Język
pl
Treść
W sytuacji jednolitości orientacji politycznej Prezydenta, większości parlamentarnej a co za tym idzie rządu, weto ustawodawcze motywowane różnicą w ocenie merytorycznej ustaw przestaje działać. W takiej sytuacji zadanie powściągania legislatywy spoczywać musi wyłącznie na władzy sądowniczej, w szczególności zaś na Trybunale Konstytucyjnym. Po to aby zadanie to spełniać efektywnie sąd konstytucyjny musi być wolny od zarzutu, iż jego orzecznictwo jest motywowane czymkolwiek innym niż zgodnością z konstytucją. Z tego punktu widzenia, kluczowe znaczenie ma sposób w jaki sędziowie Trybunału są powoływani. Chodzi o to jak uwolnić skład Trybunału od układu politycznego istniejącego w parlamencie.
Cechy publikacji
Nauki o polityce
Prawo
Political science
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:796215