Adipokiny, parametry składu ciała i gęstość mineralna kości u dzieci z niedoborem masy ciała
PBN-AR
Instytucja
Instytut Matki i Dziecka
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Polski Merkuriusz Lekarski
ISSN
1426-9686
EISSN
Wydawca
Medpress
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
229
Strony od-do
18-22
Numer tomu
39
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
niedobór masy ciała
skład ciała
adipokiny
markery obrotu kostnego
sklerostyna
en
underweight
body composition
adipokines
bone turnover markers
sclerostin
Streszczenia
Język
pl
Treść
Jednym z istotnych czynników mających wpływ na stan układu kostnego jest masa ciała. Dzieci z niedoborem masy ciała są predysponowane do wystąpienia zaburzeń w metabolizmie kostnym, czego skutkiem może być osteopenia i w przyszłości osteoporoza. Celem pracy jest wykazanie zależności między stężeniem adipokin i metabolizmem kostnym w powiązaniu z parametrami antropometrycznymi u dzieci z niedoborem masy ciała. Materiał i metody. Badaniem objęto 60 dzieci w wieku 5-10 lat, spośród których wyodrębniono 2 grupy: 30 dzieci z niedoborem masy ciała (z-score BMI ≤-1) oraz 30 dzieci z prawidłową masą ciała (z-score BMI <-1+1>). Badania składu ciała (masa tłuszczowa, beztłuszczowa masa ciała, masa kostna) i gęstości mineralnej kości przeprowadzono metodą densytometryczną. Oznaczenia markerów metabolizmu kostnego oraz adipokin w surowicy krwi wykonano metodami immunoenzymatycznymi. Wyniki. U dzieci z niedoborem masy ciała, w porównaniu do dzieci z prawidłową masą ciała, stwierdzono istotnie niższą masę tkanki tłuszczowej (p<0.0001), beztłuszczową masę ciała (p<0.001), zawartość minerałów w kośćcu (p<0.01) oraz obniżoną gęstość mineralną kości, zarówno całkowitą (p<0.01), jak i w odcinku L2-L4 kręgosłupa (p<0.05). W grupie dzieci z niedoborem masy ciała średnie stężenie markera resorpcji (CTX) było istotnie wyższe niż u dzieci z prawidłową masą ciała (2.006±0.649 vs. 1.624±0.492 ng/ml, p<0.05), przy braku różnic w stężeniach osteokalcyny i sklerostyny pomiędzy grupami. Stosunek stężeń adipokin (leptyna/adiponektyna) w grupie dzieci z niedoborem masy ciała był około 2-krotnie niższy niż u dzieci z prawidłowym stanem odżywienia. U dzieci z niedoborem masy ciała wykazano pozytywne korelacje pomiędzy stężeniami sklerostyny i markerami obrotu kostnego (OC, CTX) oraz pomiędzy adiponektyną i CTX. Nie stwierdzono natomiast korelacji pomiędzy masą tłuszczową i stężeniem leptyny w tej grupie dzieci. Wnioski. Niedobór masy ciała w okresie przedpokwitaniowym wiąże się ze zmianą profilu adipokin oraz markerów metabolizmu kostnego, czego efektem może być obniżenie gęstości mineralnej kości.
Język
en
Treść
One of the important factors affecting bone health is body weight. Underweight children are predisposed to disturbances in bone metabolism, which may result in osteopenia and osteoporosis in later life. The aim of the study was to assess the relationship between adipokines, bone metabolism, and anthropometric parameters in underweight prepubertal children. Material and Methods. The study included 60 children aged 5-10 years. Among them, there were: 30 underweight children (BMI z-score ≤-1) and 30 normal-weight children (BMI z-score <-1 + 1 >). Body composition (fat mass, lean body mass, bone mass) and bone mineral density examination were performed by densitometry. Serum concentrations of bone metabolism markers and adipokines were determined by immunoenzymatic methods. Results. In underweight children we observed significantly lower fat mass (p<0.0001), lean mass (p<0.001), bone mineral content (p<0.01) and bone mineral density both the total body (p<0.01) as well as lumbar spine L2-L4 (p<0.05) compared with normal-weight children. In the group of underweight children, serum concentration of bone resorption marker (CTX) was significantly higher than in normal-weight children (2.006±0.649 vs. 1.624±0.492 ng/ml, p<0.05), with no differences in the concentrations of osteocalcin and sclerostin between studied groups. The ratio of adipokines (leptin/adiponectin) was approximately 2-fold lower in underweight than in normal-weight subjects. In underweight children we observed positive correlations between concentrations of sclerostin and bone turnover markers (OC, CTX) and between adiponectin and CTX. However, there was no correlation between fat mass and leptin concentration in this group of children. Conclusions. Low body weight in prepubertal period is related with an alteration in the adipokines profile and bone metabolism markers, resulting in a decrease in bone mineral density.
Cechy publikacji
Medycyna
Nauki o zdrowiu
Medicine
Health sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:710465