Wpływ rodzaju medium łączącego materiały włókiennicze w układy warstwowe przeznaczone do produkcji obuwia dziecięcego na ich właściwości higieniczne
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
ISSN
1731-8645
EISSN
2449-9986
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
37-39
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
obuwnicze układy materiałowe
media klejowe
materiały higieniczne
fizjologiczny komfort stóp
en
shoe material system
adhesive media
hygienic materials
physioligical foot comfort
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowych tekstylnych układów dwuwarstwowych, zróżnicowanych zastosowanym medium klejowym, pod kątem ich higieniczności i spełnienia wymagań znaku „ZDROWA STOPA – obuwie zabezpieczające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stóp dziecka”. Układy skonstruowano z materiałów tekstylnych wykonanych z włókien bawełny, połączonych sześcioma rodzajami klejów stosowanych w przemyśle lekkim. Przeprowadzono badania porównawcze właściwości higienicznych wg znormalizowanych metod badawczych, uwzględniając także zmiany masy powierzchniowej. Optymalne parametry, z punktu widzenia higieniczności obuwia z udziałem tekstylnych układów warstwowych, wykazano dla prób z użyciem czystych form mediów klejowych – proszków, folii i włóknin, natomiast najgorsze wyniki uzyskały próby z użyciem kleju samoprzylepnego. Poprzez różnice w wynikach badań porównawczych, wykazano wpływ rodzaju zastosowanego medium klejowego, łączącego materiały włókiennicze w układy warstwowe, na ich parametry higieniczne, tj.: przepuszczalność, absorpcję i współczynnik pary wodnej. Fakt ten stanowi przesłankę do prowadzenia dalszych badań i szczegółowych analiz w celu statystycznego potwierdzenia siły korelacji.
Język
en
Treść
The article presents the results of the model textile layered systems, with different applied adhesive medium, in terms of hygienic properties and meeting the requirements of "HEALTHY FOOT – Footwear protecting the proper development and functioning of the child's feet" mark. The systems were built of cotton fibers textile materials, connected by six kinds of adhesives used in light industry. Comparative studies of hygienic properties were carried out according to standardized test methods, taking into account the change in mass of the surface. The optimal parameters from the footwear hygiene point of view involving textile layer systems, was found in samples with pure forms of the adhesive media – powders, films, and nonwovens, while the worst results were obtained in samples with a pressure-sensitive adhesive. The differences in the results of the study indicate a relationship between the adhesive medium connecting textile materials in layered systems and their hygienic parameters, i.e. water vapor permeability (WVP), water vapor absorption (WVA) and water vapor coefficient. This fact constitutes a premise for further research and detailed analysis in order to confirm the statistical strength of the correlation.
Cechy publikacji
Włókiennictwo
Textile studies
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:811719
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych