Dynamiczne metody oceny odporności obuwia na wodę – analiza porównawcza
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Technologia i Jakość Wyrobów
ISSN
0867-7824
EISSN
Wydawca
Instytut Przemysłu Skórzanego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
55-62
Numer tomu
61
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
obuwie
metody badań odporności na wodę
analiza porównawcza
en
footwear
shoes
water resistance dynamic test methods
comparative analysis
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przeprowadzono analizę porównawczą trzech znormalizowanych dynamicznych metod badawczych stosowanych do oceny odporności obuwia na wodę, zgodnych z trzema normami: PN-EN 13073, PN-O-91123 oraz PN-EN ISO 20344. Celem było zwrócenie uwagi na możliwości iograniczenia każdej ztych metod, wynikające z zasady prowadzenia badań, zaangażowania ludzi lub konstrukcji oprzyrządowania. Stwierdzono, że konsekwencją dużych różnic w metodach, wynikających zpowyższych czynników są zróżnicowane możliwości i ograniczenia dotyczące np. potrzeby zaangażowania osoby testującej w badanie, powierzchni wymaganej do przeprowadzenia badań, bezpieczeństwa i wygody prowadzenia badań, dokładności odczytu pomiaru lub typu badanego obuwia. Te ograniczenia w drodze doskonalenia metod, można i powinno się eliminować. Bez względu na wyniki analiz, wszystkie te metody z powodzeniem mogą być stosowane do prowadzenia testów obuwia pod względem odporności na wodę, jednak wyniki uzyskane z tych metod dla tego samego rodzaju obuwia mogą się różnić. Dla weryfikacji tej tezy konieczne jest przeprowadzenie badań porównawczych tego samego obuwia przy użyciu trzech analizowanych metod.
Język
en
Treść
A comparative analysis of three standard dynamic test methods used to evaluate water resistance offootwear was carried out, compliant with three standards: PN-EN 13073, PN-O-91123, PN-EN ISO 20344. The aim of study was to draw attention to the possibilities and limitations of eachof these methods, resulting from the principle of measurements, people involvement orequipment design. It was found that the consequence of large differences between methods, resulting from above factors led to diverse possibilities and restrictions suchas: the need to involve testers, the area required for testing, the safety and comfort for testing, accuracy of measurement readings as well as the range of tested shoe types. These limitations can and should be eliminated bymeans of improvement methods.Regardless of the results of the analysis, all of these methods can be successfully used for water resistance testing of footwear; however the results of these methods, forthe same type of footwear may vary. For verification of this thesis it is necessary to conduct comparative studies of the same footwear using the three analysed methods.
Cechy publikacji
Chemia
Technologia chemiczna – dziedzina nauk chemicznych
Chemistry
Chemical Technology – field of chemical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:811698